Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Kurdisk pedagogiska planering 7-9

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Under denna vår terminen 2020, kommer vi att fokusera oss på och arbeta med olika slags kurdiska böcker. I muntligt och skriftligt form. Vi kommer att arbeta med ordklasser huvud/bisats, sats delar, tempos olika tecken. Vi kommer att göra en enkel jämförelse i menings byggnad mellan svenska och kurdiska.

Syfte
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.
Så här ska vi arbeta...
 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning.
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur.
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten. 
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok.
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur.
 • Veckans ord – synonymer - antonymer.
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler.
 • Språkbruk i olika situationer.
 • Film tillämpning i undervisning.
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter).
Centralt innehåll
 • Läsa och skriva;
 • Tala, lyssna och samtala;
 • Berättande texter och sakprosatexter;
 • Språkbruk;
 • Kultur och samhälle.
Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:
 • Din förmåga att tala och kommunicera på kurdiska.
 • Din användning av ordförrådet
 • Din förmåga att förstå när kurdiska talas.
 • Din förmåga att förstå kurdiska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens innehåll.
 • Din förmåga att skriva på kurdiska..
 • Din förmåga att använda grammatiska regler
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle.
 
Kopplingar till läroplanen
·       Syfte
·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Ml
·       använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
Ml
·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Ml
·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Ml
·       läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
Ml
·       reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
Ml
Matriser
Ml
 MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS i Kurdiska år 7-9
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 
F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Läsa med flyt
 
Eleven kan läsa olika texter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak** fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt sätt**, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 
Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god läsförståelse**.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
 
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra **utvecklade och relativt** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas** mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra **utvecklade och relativt** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 
F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Skriva texter
 
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med **begripligt** innehåll och **viss** språklig variation med en **i huvudsak** fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med **relativt tydligt** innehåll och **relativt god** språklig variation med en **i huvudsak** fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med **tydligt** innehåll och **god** språklig variation med en **i huvudsak** fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Beskrivningar & berättarstruktur
 
Texterna kännetecknas av **enkla** beskrivningar och **enkel** berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av **utvecklade** beskrivningar och **utvecklad** berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av **välutvecklade** beskrivningar och **välutvecklad** berättarstruktur.
Anpassa innehåll & språk
 
Eleven anpassar på ett **enkelt** sätt sina texters innehåll och språk så att de **i huvudsak** fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett **utvecklat** sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar **relativt väl** i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett **välutvecklat** sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar **väl** i de situationer som skrivandet avser.
Resonera om modersmål & svenska
 
Genom att på ett **i huvudsak** fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra **enkla** och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett **relativt väl** fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett **väl** fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra **välutvecklat och väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala & diskutera
 
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett **enkelt** sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett **utvecklat** sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett **välutvecklat** sätt.
Fråga & framföra åsikter
 
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med **enkla** och **till viss** del underbyggda argument på ett sätt som **till viss del** för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och underbyggda** argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt**.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt** och **fördjupar eller breddar dem**.
Muntliga redogörelser
 
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **viss** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **relativt god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl** fungerande inledning, innehåll och avslutning och **god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande - Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 
F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Resonera med anknytning till modersmålet
 
Eleven kan föra **enkla** och till viss del** underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra **utvecklade** och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra **välutvecklade** och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
 
F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
 
Eleven gör då **enkla** jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar **enkla och till viss del** underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då **utvecklade** jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar **utvecklade och underbyggda **slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då **välutvecklade** jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar **välutvecklade och väl underbyggda** slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter