Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Argumenterande text - att skriva insändare

Gemensamt grundskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 22 november 2023

Vad gör dig glad? Vad gör dig riktigt arg? Har du en massa idéer som du vill dela med andra människor? Skriv en argumenterande text i form av en insändare. Vi lär tillsammans hur en sådan kan skrivas!

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  syftet med en argumenterande text
 • man skriver en argumenterande text med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text.
 • man använder strukturen i en argumenterande text
 • man använder  de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en argumenterande text. 
 • man ger och ta emot respons på en insändare vad gäller språk, innehåll och uppbyggnad

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

Vi kommer arbeta enligt cirkelmodellen:

 • Vi tar reda på vad en argumenterande text är för något. Var hittar man insändare? Varför skriver man insändare? Vad kan man skriva om?
 • Vi studerar hur andra elever skrivit insändare och vi läser dessa tillsammans.
 • Vi skapar en gemensam text, där en checklista ligger till grund för insändaren.
 • Alla elever skriver en egen insändare om ett ämne som engagerar, även detta genom att använda checklistan
 • Alla elever får ge och ta emot respons i form av kamratbedömning.

Arbetsgång: 

1. Per visar en presentation med tips och klipp om hur man skriver en argumenterande text. 

https://docs.google.com/presentation/d/1gP5s8ddQUNLKwFXvuj5nHfFtNThanEKzn9wcs0g0yc4/mobilepresent?slide=id.g8d36c46290_0_2205 

2. https://www.youtube.com/watch?v=4jXS0aHwRVQ

3. http://www.oppetklassrum.se/uncategorized/faktatext-cirkelmodellen/

 • Varför denna eviga debatt? (Tummen upp 6)

4. http://www.mediekompass.se/lektionstips/trana-pa-insandare/

 • Åsikter om skolan (Tummen upp 4)
  • förbättra med hjälp av stödstrukturen

5. Skapa en gemensam argumenterande text

 • En centralisering av skolköken?
 • Följa checklista + stödstruktur

6. Skriva en egen argumenterande text i Classroom

 

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Vara delaktig och aktiv i det gemensamma arbetet i cirkelmodellen(se ovan)
 • Skriva en insändare, använda checklista
 • Ge respons på kamraters arbete
 • Utveckla dina egna texter med hjälp av kamratbedömningar.

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Argumenterande text åk 6
Min insändare

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback