Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språkutveckling 1-3 år

Hasselgatans förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 februari 2020

Hur vi fortsatt tänker arbeta med barnens språk-utveckling.

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin kommunikativa kompetens. Kommunikation omfattar både kroppsspråk, känslospråk, talspråk och bildspråk. Att kunna uttrycka sig, och göra sig förstådd är viktigt för barnens sociala utveckling.

 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Förskolan ske ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 


Var är vi? (Utgångspunkt)

Barnen har visat stort intresse för färger, kopplat dem till Babblarna och till tecken. Vi vill bygga vidare på detta. En del barn har också börjat att sortera på olika sätt, genom att lägga saker av samma färg i en hög, eller tex letat efter ett speciellt djur (apor) i lådan med blandade små plastdjur.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för likheter/ skillnader, att sortera och kategorisera. Tex minst, mellan, störst eller att se vilket som hör ihop.

 

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

Vi tillverkar och samlar material som går att sortera och klassificera, tex para ihop vantar i olika mönster och färger mm.

Vi använder material vi redan har, tex plastfigurer i olika färger och storlekar vid ljusbordet.

Vi använder oss av spel , tex Ballongspelet och "Kråkspelet' (Min första fruktträdgård), och olika typer av memory mm.

Vi har enstor färgtärning som vi kan använda på olika sätt, kanske komplettera med en tärning som har tal upp till tre. (Hämta ..2 ... blåa saker tex)

Babblarna kan vi använda oss av på många olika sätt, tex dramatisera sagorna, ev. göra sagopåsar mm mm

Vi tar tillvara naturliga tillfällen att räkna och sortera mm i vardagen, när vi dukar, matsituationer och påklädning mm.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Utvärdering av planering/planeringar

Syfte - vilken progression i barnens lärande och utveckling har ni sett samt utvärdera - vad i utbildningen kan ha bidragit till detta?

 

Barnens lärande - (progression - förändrat kunnande jämfört med innan)

  • Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid? Lärde sig barnen det ni trodde?
  • Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?
  • På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

  • Sättet vi organiserat på
  • Introduktion/genomförande
  • Pedagogernas förhållningssätt
  • Miljö material
  • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter