Skolbanken Logo
Skolbanken

Nallens pedagogisk planering fokusområde matematik VT20

Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Varför?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: Koppling till läroplan. (Görs nedan) Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vad?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper/erfarenheter har de idag? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärandeobjekt: vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om? Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? 

Barnen är intresserade av familjelekar, och i den arbetar många på restauranger och i butiker. Många barn är även intresserade av att skapa med olika material. De flesta barn är med och handlar i butikerna och det intresserar de mycket. Vi samtalar mycket om vad saker kostar och vad som är en rimlig summa. Vid mellanmål och frukost så leker vi ofta restaurang där barnen får beställa det de vill ha.

Barnen får delaktighet och inflytande i att skapa saker som kan säljas i affären/kiosken/butiken. Vad sakerna ska kosta, skapa prislistor, göra pengar att betala med. De kommer även att få vara med och bygga upp miljön. 

Vi riktar barnens uppmärksamhet mot och undervisar om priser, räkna och handla. Taluppfattning, symbolspråket, lättare addition och subtraktion, siffror. 

 

På utbildningen fokuserat vi på geometriska former, skapar egna arbetsböcker, använder pedagogiska appar på iPads som Fingu, 10 fingrar. Vi har på oss våra ”matematikglasögon” och samtalar om matematiska företeelser i alla våra rutinsituitioner, i leken och i samtalet.

Hur?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering:Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi skapar en affär tillsammans med barnen, de får i undervisningsgruppen planera hur det ska se ut, vad som ska finnas och vad som behövs göras. Vidare får de skapa prislistor, prislappar, skapa produkter i olika material osv. Vi tillför reklamblad och ev. besöker vi en butik för att få grepp om vad saker kostar, hur det ser ut osv. Vi bygger själva affärsmiljön. 

 

För att få så bra förutsättningar som möjligt för lärande så arbetar vi i mindre undervisningsgruppen så att barnen får komma till tals och lyssna på varandras idéer. Vi startar upp projektet med att Månulvarna vill ha någonstans att handla och vill barnens hjälp. Vi använder vår temasaga för att ge barnen inspiration till vad månulvarna kan tänkas vilja köpa i den. 

 

 

 

 

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, estetiska lärprocesser, digital kompetens,flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, motorik & hälsa och värdegrund.

Vi använder oss av bilder och material som är tillgängligt för alla och som speglar alla diskrimineringsgrunder. Vi sätter upp bilder på människor som arbetar i affär och som är matematiker och som har olika egenskaper, kön, hudfärg, funktionsvariationer.

Vi använder estetiska lärprocesser för att skapa material till affären, både återbruksmaterial och nytt material. 

 


Hur dokumenterar vi?

För vem? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnashavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback