Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Geografi, Teknik, Fysik, Samhällskunskap, Biologi

·

Årskurs:

6

Hållbar utveckling NO

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Hållbar utveckling handlar om att leva på ett sätt som gör att det blir bra för människor och natur nu och i framtiden. Vad behöver vi tänka på när vi köper mat och prylar för att bidra till hållbar utveckling?

Mål för elev

Du ska förstå hur människan använder och påverkar naturen. Du ska veta vad hållbar utveckling är. Du ska känna till olika energikällor och hur dessa påverkar naturen på olika sätt. Du ska förstå hur maten vi äter och soporna vi slänger påverkar naturen.

Innehåll

Innehållet berör biologi, kemi, fysik och teknik. Vi kommer bland annat att ta upp:

- Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft (biologi).

- Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället (fysik).

- Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen (kemi).

- Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet (kemi).

- Olika sätt att hushålla med energi i hemmet (teknik).

- Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar (teknik).

Genomförande

Vi kommer att se filmer, läsa texter, göra laborationer, och ha genomgångar. Vi kommer även att arbeta med kamratrespons. I samband med detta kommer vi att ha uppgifter, diskussioner och värderingsövningar.

Redovisning

Du kommer att gör en analys av ett ekosystem och beskriva hur vi använder och påverkar ekosystemen. Tillsammans med en klasskamrat ska du göra en informationsplansch/kollage om en energikälla. I diskussioner har du också möjlighet att visa vad du lärt dig och ta ställning till olika frågor.

Elevinflytande

Eleverna kommer att få välja en energikälla att arbeta med.

Eleverna kommer att arbeta med kamratrespons.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback