Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Snigelns Undervisningsplan

223331 Förskolan Korpen, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Språk och kommunikation

Innehåll

 

Datum för upprättande av planen:

 

Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn, barnens åldrar etc.

Barngruppen består av 20 barn

födda -14   4st, -15   15 st, -16   1 st

 

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen?

Utveckla sitt intresse för skriftspråket och dess möjligheter till kommunikation

 

Vilket/vilka läroplansmål utgår vi från?

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,tet.

 Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Artikel 12.  Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån ålder och mognad.

Artikel 13.  Barn har rätt till yttrande frihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

Stödja barnen i samtalen, uppmuntra, se till att det är en trygg miljö, där alla får tal utrymme. Ha ett nyfiket förhållningssätt till att lyssna på alla barn

 

Varför vill vi att barnen ska lära sig just det här?

Vår utgångspunkt av val av projektarbetet är att vi under läsårets början har sett vid många olika aktiviteter att barnen visat stort intresse för skriftspråket,berättelser och sagoläsning. Vi vill skapa insikt kring bokstavs symbolernas innebörd och betydelse. Genom att utveckla barnets  språk tänker vi att man också stimulerar barnets reflektion, kommunikation och analys förmåga. 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här?

Undervisningstillfällena sker i mindre grupper två gånger i veckan utöver dessa tillfällen arbetar vi regelbundet på samlingen och när tillfälle ges ute eller inne.

Två pedagoger ansvarar för 2 varsina grupper

Undervisningen bedrivs både inne på avdelningen men även ute i skog, park och på vår gård.

Material som används i undervisningen är litteratur, sagopåsar, spel, pussel, föremål kopplade till alfabetet och skapande material.

 

 Gör en grovplanering för:

  • när undervisningen ska ske  under veckan
  • vem som ska hålla i undervisningen
  • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas
  • material som understödjer barnens lärande i projektet  

Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback