Skolbanken Logo
Skolbanken

Alfons Åberg - värdegrund Vt 20

Frejaparkens förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Alfons fortsätter komma med uppdrag utifrån värdegrunds frågor/lekar.

Planering Vt 2020

Mål (Lpfö)

 Normer och värden

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen"

"förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler",

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
- samtala om situationer från ett annat perspektiv, tex med rollspel och teater och utforskande i leken både den fria och organiserade leken.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

 Hur visar barnen förståelse för olika lekregler?

 

Kriterier för strävansmålet 

regellekar:

  • genom olika former av lekar där det tydliggörs lekregler både i den egna leken men även i planerad lek.
  • det är ett bra sätt att få ihop en grupp
  • de tränar samspel i gruppen och att förstå regler och begrepp. Barnen förstår även den demokratiska processen och att vara en ledare.
  • de handlar mycket om turtagning, något som kräver träning 
  • de lär barnen att först leka en lek på det vis som den presenteras för dem, men som de så småningom kan ändra och skapa sina egna regler för. Det vill säga att vänja sig vid att själva utforma sina lekar, förhandla om roller i leken och hur den ska lekas.
  • de lär barnen att det inte är farligt att förlora.

 

 

 

Nuläge : 

Vi har tidigare fördjupat oss i omsorgen kring leken och vill nu utmana och utveckla barnens lek genom fokus på olika former av lekregler.

 

 

Metoder för att nå målet: 

 Vi kommer att arbeta i mindre grupper vid undervisning använda oss av olika former av regellekar. Vi kommer att använda oss av Alfons som ett verktyg i vår undervisning. Alfons kommer att ge oss olika former av uppdrag. Förstärka undervingen med genom att använda både TAKK men även ett tydligt kroppsspråk. Vi kommer att utgå ifrån den poststrukturella teorin och utvecklingspedagogiken.

 

Poststrukturell ingång – utgå ifrån barnen

 

Med en poststrukturell ingång utgår vi från barnens behov, intressen och erfarenheter. Man startar upp med en undersökningsperiod där man kan se vad barnen är intresserade av.

Med poststrukturell ingång menas att vi kan hitta fram till alternativa tillvägagångssätt för det vi håller på med i vardagen. I denna teorin sammanför man flera olika ämnen och undervisningen går inte i en förutbestämd riktning. Lärandet sker också i en samverkan mellan kropp och intellekt.

För att planera, genomföra och utvärdera t ex projekterandearbetssätt behövs redskap. Dessa redskap kan beskrivas och samlas i termer av en verktygslåda. En verktygslåda som består av ett förråd av perspektiv, begrepp och tänkesätt att välja mellan för att kunna förstå och möta barn med varierande strategier för t ex projektets tanke och utforskande. Vi kan samla på oss tanke- och förståelseredskap som gör att vi får tillgång till nya sätt att tänka om vårt projekt.

 

I verktygslådan finns begrepp som:

Intra-aktion – samspel mellan människa och ting

Socio-materiella relationer – beskriver relationer mellan människor och ting, där båda får saker att hända. Tinget kan sätta igång ett skeende och både tinget och människan kan förändras i mötet.

Rhizomatiskt lärande – lärandet är inte linjärt eller sker i en tydlig progression, utan rör sig i olika riktningar, vilka inte kan förutses

Transdisciplinärt lärande – lärandet delas inte upp i ämnen, utan tillåts ta oförutsedda vägar, där olika ämnen vävs samman till en organisk helhet som inte kan delas upp

Body-mind – kroppen och medvetandet ses inte som separata delar, utan som en helhet, lärandet sker i hela individen

   

 

Inom utvecklingspedagogiken strategier kommer vi använda oss av: 

 
 

 Samordning av perspektiv - Vi är lyhörda för barnens tankar kring undervisningen så att vi tillsammans kan skapa en samsyn för hur vi ska undervisa vidare.

Från lokalt till expansivt språk -  Vi kommer avvända oss av tydliga matematiska begrepp.

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - Vi dokumenterar nuläge i barnens lärloggar för att tydligt se barnens progression inom ämnet. Vi har tydliga återkoppling med barnen så att undervisningen får en röd tråd.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback