Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Utredande text Sv/SO

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

En utredande text ska öka förståelsen hos läsaren och ge ökade kunskaper. I din utredande text bearbetar du ett speciellt problem eller ämne och resonerar dig fram till en väl underbyggd slutsats.

Utredande text

Du ska skriva en egen utredande text om likheter och skillnader gällande orsakerna till förintelsen och folkmordet i Rwanda. 

Genom skrivandet av utredande text övar du att skriva mer formella texter samt övar din förmåga att resonera och utveckla dina resonemang liksom använda dig av källor och hur du hanterar dessa på bästa sätt.

Kopplingar till centrala innehållet:

 • Strategier för att skriva olika texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta sina egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Utredande text; texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Detta bedöms du på:

Förmågan att skriva en utredande text och hur man skiljer denna från berättande och argumenterande. Förmågan att anpassa din text till genrens språkliga normer och strukturer.

Förmågan att variera ditt språk i texten.

Förmågan att utveckla dina resonemang.

Förmågan att dra slutsatser.

Förmågan att utveckla ett ämnesrelaterat språk

Förmågan att hänvisa till källor och citera på ett korrekt sätt.

Så här kommer vi att jobba:

Vi kommer att sätta oss in i genren ordentligt genom att läsa utredande texter. Författandet av din egen utredande text kommer att vara en process där du tränar en sak i taget; välja ämne och spåna kring upplägg, källsökning och skrivande i flera steg.

 • Läsning av olika utredande texter.
 • Planering av egen utredande text.
 • Genomgångar om hur man hänvisar och refererar till källor.
 • Uppbyggnad av en gemensam utredande text.

 

 

E

C

A

Textens genretypsiska

aspekter

Texten är ett försök till utredande text.

Texten har strukturen av en utredande text

Texten har strukturen av en utredande text som är välfungerande.

Innehåll

Innehållet är begripligt. I texten diskuteras en aspekt och en faktadel.

Innehållet är relativt tydligt. I texten diskuteras flera aspekter och flera faktadelar behandlas.

Innehållet är tydligt och av en problematiserande och självständig karaktär. I texten diskuteras flera aspekter och flera faktadelar behandlas.

språket

Språket är enkelt men viss språklig variation finns.

Språket är relativt varierat med olika bindeord och ämnesord.

Språket är rikligt varierat.

språkriktighet

Texten visar viss säkerhet gällande stavning, regler för skiljetecken och språkriktighet.

Texten visar relativt god säkerhet gällande stavning, regler för skiljetecken och språkriktighet.

 

Texten visar god säkerhet gällande stavning, regler för skiljetecken och språkriktighet.

 

Källhänvisning

Du bygger upp en faktadel kring en källa och försöker använda dig av någon referatmarkör.

Du bygger upp några faktadelar kring flera källor och använder dig av några

referatmarkörer.

Du bygger upp några faktadelar kring flera källor och använder dig av några väl utvalda referatmarkörer.


Läroplanskopplingar

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Utredande text
Utredande text
Utredande text
Utredande text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback