Skolbanken Logo
Skolbanken

Imse Vimse Spindel

023291 Förskolan Norrgården, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

1.Kartläggning.

 Barnen har visat en nyfiken kring spindlar utifrån boken / sången Imse Vimse Spindel. Vi ser hur de har börjat använda sig av hela kroppen för att uttrycka sig, de sjunger och dramatiserar sången.

 

 2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 Barnen ska utveckla sin språkliga förmåga så att deras ordförråd och begreppsförståelse ökar.

Barnen ska hitta olika sätt att uttrycka sig på ( drama, sång, skapande m.m.)

 

 3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 Skapa samlingsplats på förskole gården där spindeln bor och där vi samlas med barngruppen.

Bygga ett stort spindelnät  av naturmaterial som finns på husväggen, tillgång till olika spindlar som kan inspirera leken.

Byggmaterial av naturmaterial tex pinnar i olika färger

Iordningställer naturområdena på förskole gården tex klipper buskar m.m. för att skapa utrymme till lek

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 Litteratur om spindlar och omkring sången ska vara tillgänglig för barnen i alla rum. .

Material som kan användas för dramatisering ska finnas tillgänglig och överskådligt så att barnen inspireras och tar egna initiativ. 

Bildstöd och fakta böcker kring spindlar  tas fram 

Hörna skapas där projektet är synligt och inspiration till lek finns

Kuben introduceras och används med projektorn

Sången finns i qr koder på de olika modersmål som finns på avdelningen

Vårdnadshavarna har tillgång till hemlåning av boken.

Ordet spindel finns på de olika språk som finns i barngruppen.

 

 5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vi är närvarande och engagerade i barnens lek både inne och ute, finnas där som inspiration och ge material som utvecklar leken vidare.

Bemöter barnen på ett bra sätt och har ett tydligt språk gentemot dem.

Uppmuntra barnen till samtal genom att ställa frågor till dem.

Ger barnen tid och utrymme till att ställa frågor och uttrycka sin tankar.

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Planerade och spontana bokläsning

Boksamtal

Språksamtal med vårdnadshavarna

Använda oss av olika estetiska uttrycksmedel i arbetet kring sången/ boken Imse vimse spindel ex dramatisering, sång rörelse skapande. Dessa aktiviteter kan ske inne / ute

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsar

Vi kommer att  använda oss av foton, filmer, anteckningar  och observationer  i vår reflektion. Vi synliggör bilder och filmer för barnen  så de kan reflektera tillsammans med varandra och oss pedagoger.  Dessa reflektioner använder vi oss av i vår planering i temat 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback