Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Sv, skriva åk 2 VT

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Under våren kommer vi öva mycket på att skriva. Vi kommer skriva berättelser, faktatexter och instruerande texter. Vi ska bli riktiga stjärn-skrivare!

Förmågor:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Söka information från olika källor och värdera dessa.

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

-skriva en text med korrekta meningar, ex: använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

-vilka bokstäver i alfabetet som är vokaler och vilka som är konsonanter.

-använda dig av lång och kort vokal för att skriva dubbelteckning.

-skriva en text med början, mitten och slut samt hålla fast vid den röda tråden.

-skriva en faktatext med några ämnesspecifika begrepp.

-söka fakta på internet och återge innehållet i en egen faktatext.

-skriva en instruerande text.

-skriva med läslig handstil.

-skriva en text i ett word-dokument.

-reflektera över din egen och en kamrats text och ge förslag på förbättringar.

-bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.

-förtydliga och förstärka dina texter med bild.

Begrepp:

Mening, berättelse, faktatext, instruktion, vokaler, konsonanter, dubbelteckning, röd tråd, ämnesspecifika ord, kamratbedömning, söka, källa.

 

 

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

-Ha olika skrivövningar där vi jobbar med meningsuppbyggnad.
-Skriva texter förhand och på dator.
-Träna vokalerna och konsonanterna.
-Arbeta med Diamantjakten.

-Ha läs- och skrivläxa.
-Ha veckans meningar för att träna stavning.
-Skriva egna berättelser och rita bilder som hör ihop med texten.
-Skriva faktatexter.
-Söka fakta på internet.
-Skriva instruerande texter ex. recept eller instruktion på hur man borstar tänderna.
-Jobba med självskattning och kamratbedömning.
-Presentera våra berättelser för kompisarna.

Digitala verktyg: cromebook, google dokument, bingel, jamboard

 

 

 

 

 Slutuppgift:

-Du ska skriva en berättelse med början, mitten och slut och redovisa den för klasskompisarna.

-Du ska skriva en faktatext och göra en självbedömning eller kamratbedömning.

-Du ska skriva en instruktion som en kompis kan följa.

-Du ska skriva ett skriftligt prov om olika grammatiska delar.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen
Svenska, skriva åk 2 VT
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback