Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Lekande matematik

Bullerbyn, Hedemora · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Matematik finns i vardagen och kan med fördel kombineras med andra ämnen. Matematik är till stor nytta inom många områden och kan uppmuntra till livslångt lärande.

Bakgrund

Matematik valdes som ämne för att den finns i vardagen och kan med fördel kombineras med andra ämnen. Matematiken är till stor nytta inom många områden och kan uppmuntra till livslångt lärande.

Innehåll

Matematik handlar om bl.a. om former, mönster och rumsuppfattning, arkitektur, lägesord och tidsord. För de yngsta barnen är exempelvis rumsuppfattningen väldigt viktig för att de ska kunna förstå sin omvärld, menar Elisabet Doverborg enligt Maria Nöjd (2010-04-20, https://forskolan.se/tidiga-insatser-ger-stor-effekt/ ).

Maria Nöjd (2010-04-20, https://forskolan.se/tidiga-insatser-ger-stor-effekt/ ) skriver också att ”i forskningen om den tidiga matematikens positiva effekter betonar man att det inte handlar om någon formell undervisning utan om den lekfulla, informella matematiken som finns i barnens vardag och i naturupplevelser”.

I utbildningsdepartementets skrift Förskola i utveckling (2010, s. 11) beskrivs matematiska aktiviteter som möjliggör arbetet med alla förskolans mål i matematik.

Alan Bishops historiskt och kulturellt grundade matematiska aktiviteter är: Räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara.

Räkna: Att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål. Utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan olika tal för att ange ordning och antal. Skapa representationer av resultat av undersökningar. Erfara tal med konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande.

Lokalisera: Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet, inomhus, utomhus, i planerad miljö och natur. Orientera sig i relation till omgivningen. Utveckla sin kroppsuppfattning. Upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp för position, orientering, riktning, vinkel, proportion och rörelse. Skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande. 

Mäta: Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och fenomen, t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans. Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader. Skapa representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer. 

Konstruera: Sortera och karakterisera objekt med tanke på egenskaper som storlek, form, mönster och samband. Formge och konstruera former och objekt med olika material. Utforska egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar, och rektanglar. Representera konstruktioner med avbildningar, ord och andra uttrycksformer. Resonera kring egenskaper, perspektiv och proportioner. 

Leka: Fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre formaliserade regler. Leka tillsammans med barn och vuxna. Resonera kring förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och gissningar. 

Förklara: Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser. Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan. Ge förklaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer. Beskrivning av målen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11, https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2011/01/u10.027/

 

Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (pdf 1 MB)).

Syfte och mål

Syftet med planeringen är att utveckla barnens matematiska förmåga och att barnen blir bekanta med former och siffror. Görel Sterner på Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM (2010-04-20, https://forskolan.se/tidiga-insatser-ger-stor-effekt/ ), menar att det på lång sikt är bra både för demokrati, jämställdhet och barnens matematikkunskaper, ända upp i vuxen ålder, med tidiga insatser av matematik på ett lekfullt och informellt sätt.

 

Metod

Matematiktåg.

Lyfta fram matematiska begrepp och sätta ord på det som barnen utför.

Räkna barn i samlingen och visa hur siffrorna ser ut. Räkna fingrar och tår.

Sortera efter färger, mönster, storlek. Leta former i rummet, lära sig hitta i sin omgivning, placera sig och materialet i relation till rummet, framför, bakom, över, under.

Pussel, memory, sånger, ramsor, lekar, böcker, klossar, naturmaterial, play-doh. 

Mäta konkret material, sortera och jämföra storlek på olika föremål i leken. Hitta bilder som stämmer överens med personen eller föremålet som syns eller hänvisas till.


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback