Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

I det här avsnittet får du tolka olika typer av samband, beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler samt beskriva proportionella samband.

 

 

 

Vecka

Gröna 

sidor

E-nivå

Högre än E-nivå

Blå sidor

E-nivå

Röda/

svarta 

sidor

Kunskaps-matrisen

Arbets-blad

Extra

Material

Youtube-

filmer

Diverse

8

Fler linjära samband (142-143)

Proportionalitet(144-145) 

Samband med hastighet (146-147)

152-160

162-166

 

4.1 - 4.6

4.7 - 4.9

 

 

10

Fortsättning från vecka 8

152-160

162-166

 Självtest 1

 

 

Räta linjens ekvation, kopierat material

https://mathleaks.se/utbildning/linjara_funktioner/grade-1        endast nivå 1

11

Kopierat material med problemlösning

 

Svarta sidor 168-169

 

 

 

Kopierat material med problemlösning

12

Prov tisdag

17/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktioner och algebra

https://www.youtube.com/watch?v=M5B37Dp9lls&list=PLC0uA88O8pF859KulljaiR7taLDIVbqFm

 

Linjära ekvationer

https://www.youtube.com/watch?v=DQ3tG5ZNd0U

 

Räta linjens ekvation

 https://www.youtube.com/watch?v=SGt1G1m3JNc

 

K-värdet

https://www.youtube.com/watch?v=558d421VypI&list=PLC0uA88O8pF859KulljaiR7taLDIVbqFm&index=5

 

Talföljder och mönster

https://www.youtube.com/watch?v=AU-uHKaKG74&list=PLC0uA88O8pF859KulljaiR7taLDIVbqFm&index=6

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter