Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

En helt ny värld

Latorps förskola, Örebro · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Fantasi är en helt underbar plats att befinna sig på. Tillsammans med barnen ska vi leka fram fantasin och vidga deras föreställningsförmåga och lekglädje under våren.

NULÄGE

Vi pedagoger ser att barnen har kommit igång med mycket fantasi i leken. Vi ser också att några barn har svårare än andra att leva sig in och utveckla leken.

SYFTE

- att ta tillvara på barnens leklust och genom leken dela glädjen.

- att vidga barnens fantasi och föreställningsförmåga.

- att genom leken få in läroplansmålen på ett lustfyllt sätt för barnen. 

- att varje barn ska få känna sig viktig som individ och som en viktig del av gruppen.

 

METOD

Vi pedagoger visar intresse och glädje för barnens lek. Vi är närvarande för att vidga och vägleda barnen i leken.

Genom både planerade aktiviteter och spontana stunder i helgrupp och mindre grupper kommer vi möjliggöra utforskande av leken och fantasins värld. Tillsammans med barnens intressen vidgar vi deras föreställningsförmåga och fantasi i leken.

Våra olika lärmiljöerna så som skogen, skolgården, Körsbärsdalen och de olika rummen inne på förskolan tar vi tillvara på i lärandet.

Vi kommer återuppta våra torsdagsgrupper och genom dessa grupper följa upp barnens intressen med experiment, musik/rörelse och skapande.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Genom att vi pedagoger har telefon och Ipad nära tillhands kan vi dokumentera barnens lek och deras lärprocesser. Vi fångar upp barnens tankar och idéer genom att anteckna dessa med papper och penna. På så sätt kan vi få upp dokumentationen på vår projektväg och göra den mer tillgänglig och tydliggörande för barnenen vad som händer under projektets gång. För att vårdnadshavarna ska få inblick i projektet lägger vi upp inlägg på unikum som är kopplat till denna planering och förskolans läroplans mål. De är även välkomna att titta in på avdelningen och kolla in projektvägen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

fantasi och föreställningsförmåga,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter