Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, NO (år 1-3), Bild, Teknik, SO (år 1-3), Historia, Svenska

·

Årskurs:

3

Forntiden

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

"När jorden föddes var den ett glödande klot..." och idag sitter vi i ett klassrum med böcker, pennor, datorer, kompisar, fröknar och massa annat. Hur kommer det sig? Hur började allt? Vilka tidslinjer fanns innan oss? Nu och ett par veckor fram ska du får lära dig om forntiden, en spännande tid hur allt började.

Övergripande mål från läroplanen:

"I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande"

 

 

Centralt innehåll / Arbetssätt och arbetsformer:

 I det här temat ska du få lära dig om hur livet på jorden uppkom.

Du ska få lära dig hur de första människorna på jorden levde.

Du ska få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.

 

Mål

Jag ska kunna berätta om livets utveckling på jorden.

Jag  ska kunna berätta om istiden och hur människorna på sten-, brons-, och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Jag ska kunna ge exempel på olika spår i naturen och i vårt språk från forntiden.

Jag ska använda ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Jag ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

 

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar

Läsa Faktatexter ur SO-boken Puls och faktablad 

Se på film

Arbetsblad Forntiden

Kreativa arbeten

Redovisningar

 

Kunskapskrav / Bedömning

Du visar vad du kan genom att:

*berätta muntligt

*läsa faktablad/faktatexter

*skriva faktatexter för hand eller digitalt

*rita bilder

*delta aktivt i och under lektionernas olika aktiviteter i teori samt praktiska övningar

*rita skisser och bygga stenåldersbyar, bronsåldersbyar eller järnåldersbyar

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Kopia av Forntiden år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback