Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Dungen dokument2

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 februari 2020

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Helene & Jossi      

Vecka: 8      

Mål- och kunskapsområde: Språket som nyckel      

Nyfikenhetsfråga: Hur språkar vi genom projektet 

 

Barnet gör: Tillsammans läser vi boken Alla får åka med samt tar del av sagan på vårt digitala verktyg Epson. Vi pausar i sagan, samtalar om vad vi ser. Jämför bilderna i boken mot den rörliga bilden. Barnen berättar sagan med hjälp av ord och kroppspråk.

Vi berättar sagan med hjälp av sagolåda.

Vi projicerar en väg mot vår lastbil, i drivers view. Samtalar om vad vi ser medan vi kör lastbilen.  

     

Pedagogerna tänker: Vi berättar sagan, barnen berättar sagan, Epson berättar sagan. Barnen tar själva initiativ till att berätta sagan med hjälp av sagolådorna. De är nyfikna och intresserade i arbetet, vilket skapar ett lustfyllt lärande! Sagan bjuder in till samspel där barnen bjuder in och inkluderar sina vänner.

     

Analys/sammanställning lärande: Genom att barnen får ta del av sagan på olika vis får de språket i många olika uttrycksformer. Genom projiceringen ges vi möjlighet till att ta del av och samtala om omvärlden och andra kulturer. Barnen turas om att köra lastbilen.. turtagning.   

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Lyfter Grön Flagg arbetet, genom skräpplockning tillsammans med figurerna!

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter