Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik i Förskoleklass

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Under läsåret i förskoleklass kommer du på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Vi utgår från materialet Favorit Matematik (Studentlitteratur) och Skolverkets bedömningsmaterial Hitta matematiken.

Inledning

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Verksamhetens innehåll

  • Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.
  • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
  • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
  • Känna till några matematiska begrepp.

 Matematiken är levande under samlingar och under andra lektioner som svenska och bild. Eleverna kommer att arbeta enligt EPA, enskilt, par och alla. Matematiken konkretiseras och kopplas till elevernas vardag och verklighet.

Vi kommer genom bland annat lek, diskussioner, utforskande, digitala verktyg, problemlösning, uppdrag, skapande, enskilt, i par och i grupp arbeta med olika matematiska områden.

Bedömning och utvärdering

Bedömningen och utvärdering gör vi med hjälp av Skolverkets material Hitta matematiken. Bedömning görs inom områdena

* Sortering

* Tärningsspel

* Volym

* Lägesord

* Mönster

Utvärdering görs även tillsammans med barnen. Vad tycker du att du är bra på? Vad behöver du träna mer på?

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback