Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7

Arabiska7

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Under den här terminen arbetar vi med nya tema som delvis eleverna har önskat sig eller som jag själv anser vara intressanta och lärorika. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi arabiska och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, sjunga och spela spel och använda digitala verktyg. Under trivsamma och lättsamma former kommer vi att utveckla språket.

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Målet med undervisningen är att

 • kunna använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner
 • kunna ge muntliga presentationer för olika mottagare med anpassning av språk, innehåll och disposition
 • kunna läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier
 • kunna tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna
 • kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
 • kunna skriva olika texter, beskrivningar och berättande texter
 • kunna använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text

Dessa förmågor tränar vi genom att

 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare (t.ex. brev, beskrivningar, faktatexter och berättelser)
 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 

 • kan läsa olika texter med flyt genom att använda lässtrategier
 • kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekt och orsakssamband, skapa läsförståelse
 • kan tolka texten utifrån egna erfarenheter och referensramar med underbyggda resonemang om textens budskap

 

 • kan skriva olika texter med begriplig innehåll och en kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp
 • kan skriva texter med beskrivningar och berättarstruktur
 • kan anpassa textens innehåll och språk till olika situationers syfte 

 

 • kan jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
 • kan föra resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska

 

 • kan samtala och delta i diskussioner i olika sammanhang med en kombination av vardagsrelaterad och ämnesrelaterad språk
 • kan ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt
 • kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang

 

 • kan föra resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
 • kan göra jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och kan dra slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback