Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktivitetsplan, VP-mål Stjärnsund 2020

Tunet, Hedemora · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka. Andelen "Grön-Flagg-certifierade" förskolor ska öka.

Bakgrund:
Politikernas prioriterade mål för förskolan i Hedemora Kommun är att vårdnadshavare ska uppleva att deras barn är trygga och trivs på förskolan, att fler elever i åk 9 ska nå behörighet till yrkesprogram samt att fler förskolor och skolor ska Grön-Flagg-certifieras.

Syfte:
Vårdnadshavare ska känna sig trygga med att lämna sitt barn på förskolan. Minska skillnaden i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar. Hedemora ska vara en klimatsmart och miljövänlig kommun.

Mål:
Vårdnadshavare upplever att deras barn är trygga och trivs på förskolan. Bemöta pojkar och flickor på ett likvärdigt sätt.
I vårdnadshavarenkäten ska index vara på medelvärde. Andelen "Grön -Flagg-certifierade" förskolor ska öka.

 
 
 
 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback