Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagan om tre små grisar

223931 Förskolan Torget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Sagan om tre små grisar ger barnen möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter och kunskap inom olika områden som normer och värden, språk, matematik, natur, teknik och IKT. Den väcker stora frågor som t.ex. "vad är en bra kompis?" och är stort ingång till rollek, fantasi, diskussion, återberättande och skapande.

 

 • VAD:

Sagan om  "Tre små grisar"

 

 • Språket - Flanosagor, böcker, berättande, återberätta.
 • Olika estetiska utryckformer som dramatisera sagan.
 • Skapande aktiviteter som t.ex. bygga sin egen hus, bygga grisarnas hus osv.
 • Matematik som tal och talkombination, taluppfattning, antal, siffror, aritmik.
 • Natur och teknik som .t.ex. olika verktyg för att bygga med, olika byggmaterial, skogspromenader o.s.v
 • Värdegrundsarbete - T.ex. vad är en bra kompis? 

 

 • VARFÖR?

 

 • Under förra terminen arbetade vi med tema natur och utforskade naturen i vårt närområde samt samlade vi på naturmaterialet. Detta skapade stort intresse i barngruppen och vi vill erbjuda de olika sätt att utrycka sig på samt att kunna använda oss av naturmaterialet som de hittade i vårt närområdet. Stort intresse i barngruppen är även olika djur och bondgården. 

 

Sagan om "Tre små grisar" kommer att vara vår ingång i temat och grunden till vårt arbete. Genom sagan kan vi också få in föräldrar inflytande och samarbete och engagera de i vårt projekt.

 

 • Vi kommer att få in interkulturalitet och flerspråkighet också under vår tema samt satt kunna aktivt arbeta med olika läroplansmål.

 

 • Vi kommer att inkludera matematik i vårt projekt för att barn ska kunna skaffa sig mer kunskap inom olika matematiska delar som räkna, lokalisera, mäta, konstruera, leka och förklara och argumentera olika matematiska processer.

 

 • Barn ska ha möjlighet till inflytande och att genom projektet kommer vi att ge barnen mer verktyg för att utveckla sociala samspelet. 

 

 • HUR? 

 

 • Vi kommer att arbeta i våra grupper med mindre barn. Vi kommer att använda oss av den interkulturella arbetssätt och ta vara på olikheter samt använda oss av olikheter i arbetet. Under projekts gång kommer vi att göra finplaneringar till olika aktiviteter som handlar om vår tema. Vi kommer att inspirera barn genom olika aktiviteter och HUR vi presenterar detta på ett varierande sätt. Under projektet kommer vi göra dokumentation med kamera och Ipad samt papper och pennan som vi följd ska diskuteras och utvärderas tillsmans med barn. Vårt fokus kommer att vara att fånga barnens intresse och att de kan pröva sina erfarenheter samt skaffas sig nya genom olika aktiviteter.

 

 • VEM?

 

 • Alla grupper ska ha möjlighet att delta i projektet.
 • Pedagoger och barn ska dokumentera tillsammans med hjälp av kamera/ipad sina olika lärprocesser.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter