Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Planering Vt-20 Engelska

 

 Fortsätter med del 2 Oregelbundna verb som även kommer att vara en återkommande läxa.

 Fortsätter med texter och övningar I Right On. Vissa texter kommer att vara en återkommande läxa att översätta texter för att utöka ordförråd samt ordförståelse.

 Vi kopplar ihop övningar i grammatiken (språklådan) med övningar i övningsboken samt har återkommande hörövningar.

 Vi lär oss fonetiska skriften och nyttan med den.

 Arbetssätt

 Lyssna till engelsk musik vid start/avbrott i den teoretiska delen

 Läsa och lyssna på texter.

 Översätta texter och samtala om texterna.

 Öva läsförståelse med frågor

 Skrivuppgifter i arbetsboken

 Muntliga övningar där eleverna arbetar i par

 Eleverna gör egna kahoot i anslutning till arbetsområdet.

 Bedömning

 Hörförståelse

 Läsförståelse

 Skrivuppgifter

  Vi använder oss av nedanstående material;

 Läromedel Right On, texter och övningar till varje avsnitt

 Fonetiska alfabetet och förståelsen varför vi har nytta av det.

 

 Läxor

 Översätta texter för att utöka ordförråd samt ordförståelse.

  Oregelbundna verb del 2 ungefär 10 st/vecka.

 

 Unit 4 Building Friendships Vecka 3 - 6

 I det här avsnittet lär vi oss att berätta om egna eller andras fritidsintressen samt veta lite om olika hjälporganisationer.

 Grammatik. Verb: pågående form presens (ing-formen), Substantiv (singular och plural) There is/there are…

 Hobbies and Interests. Efter genomgång och översättning får eleverna skriva och rita om sina egna intressen. Någon kanske vill fördjupa sig i ämnet.

 Vi läser och söker på nätet om olika hjälporganisationer som finns i världen samt pratar även om vilka olika lägeraktiviteter det finns i Sverige men även i olika länder.

 Vi kopplar ihop övningar i grammatiken (språklådan) med övningar i övningsboken.

 Culture Corner

 Vilka stater finns i USA?

 Vi avslutar avsnittet med ett mindre Project där det finns möjlighet att jobba enskilt eller i grupp. Projektet kan handla om en stat eller stad i USA. Vi repeterar vad vi lärt oss i detta avsnitt.

 

 Unit 5 Listening to Music. Vecka 7 - 11

 Who Is Number One and Did You Go to the Concert?

 I detta avsnitt lär oss lite om musiklistor och olika slags musik, ställa frågor om vad någon gjorde.

 Grammatik Ordningstal. Frågor med did.  Nekande satser: don´t och doesn´t. Turn left/right. Walk along… On your left/right.

 Det finns möjlighet att välja att skriva om en musikstil/artist eller fortsätta jobba med avsnitten Pop and Rock History/Abba.

 Vi kopplar ihop övningar i grammatiken (språklådan) med övningar i övningsboken.

  Culture Corner

 Vi bekantar oss med London Out and About in London. Vilka förkunskaper har eleverna om staden? Vad känner de till och hur har de lärt sig detta? Kanske någon vill söka ytterligare information på engelska på webben.

 Vi avslutar i vanlig ordning med att repetera vad vi lärt oss i detta avsnitt.

 

 Unit 6 Doing Research in Space. Vecka 12 - 18

 Det här avsnittet brukar väcka stort intresse och önskningar om fördjupningar vilket alltid är trevligt.

 I avsnittet lär vi oss att beskriva rymden och vilka planerter som finns. Berätta ocm vädret i olika delar av världen samt att namnge årets månader.

 Grammatik: Wh-questions: what, how. Vi läser tillsammans avsnitten Our Place in Space and What Does It Take to Be an Astronaut?

 Avsnitt Superman och A Tour of the Planets finns att tillgå om eleven önskar jobba med det.

 Vi kopplar ihop övningar i grammatiken (språklådan) med övningar i övningsboken.

 

Culture Corner

 Denna gång tittar vi på Australien som även kallas för the Land Down Under. Här presenteras några fakta om landet och två populära sevärdheter, Barriärrevet och Monkey Mia. Kanske någon av eleverna har förkunskaper om landet? Vad känner de till och hur har de lärt sig det?

 Vi avslutar i vanlig ordning med att repetera vad vi lärt oss i detta avsnitt.

 

 

 

Unit 7 Reading Is Fun Vecka 19 - 22

 Vi läser alla tillsammans avsnittet Fiction and Comic Books och har bokprat.

 Vi lär oss att berätta om några populära böcker och författare. Beskriva några berömda hjältar i serietidningar.

 De som önskar får presentera en bok som de vill rekommendera till klassen. Någon kanske hellre önskar jobba med Robin Hood/Winnie-the-Pooh och göra en sammanfattning på engelska som presenteras för klassen

 Vi kommer att rekommendera böcker som har filmatiserats och eventuellt visa något avsnitt ur en sådan film.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback