Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, Svenska

·

Årskurs:

1

Gruppstärkande aktiviteter

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Skapa vi-känsla, trygghet, samhörighet och lekfullhet tillsammans samt utveckla sociala relationer i olika aktiviteter och lekar.

Syfte

Stärka sociala relationer och skapa grundtrygghet inför kommande årskurser.

 

·        

Centralt innehåll

·         Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra. Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer,arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

Arbetssätt

Vi gör gemensamma utflykter till närområdens parker där vi har planerade aktiviteter i gruppstärkande syfte.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter