Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt: Hållbarhet 19/20

Broddetorps förskola, Falköping · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Syfte: Att göra barnen medvetna om och delaktiga i vår strävan mot hållbarhet i samhället och på förskolan. Skapa nya upplevelser och läranden i vår utbildning där ett välkomnande ska synas och finnas på förskolan hela dagen i miljöer, material och förhållningssätt. Social hållbarhet ska genomsyras hela dagen. Fokusfråga i vårt projekt: Hur gör vi barnen delaktiga och medvetna om social hållbarhet i utbildningen.

Utvalda läroplansmål:

Normer och värden:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  •  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Omsorg, utveckling och lärande:

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet.
  • förmåga att använda begrepp,  se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

Barns delaktighet och inflytande:

  •  intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

" Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Var och en som verkar i förkolan ska tämja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling". (Lpfö 18)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter