Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Fantasy

Brattåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi kommer att arbeta med temat "Fantasy" med utgångspunkt från Simsalabim. Du kommer att få lyssna på, läsa och framföra dina egna åsikter om texterna. Vi kommer att bekanta oss med olika fantasyberättelser. Vi kommer att träna på miljöanalys och hur man skriver med parallellhandlingar. Vi kommer också träna på hur man skriver argumenterande texter som insändare, hur man använder sig av lässtrategierna frågor på texten och lära oss mer om miljöbeskrivningar.

Vecka 2-10

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om pjäser och tidningsartiklar. Vi ska träna förmågorna:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Konkretiserade mål:

MUNTLIGT BERÄTTANDE:

 • Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande

LYSSNA:

 • Kunna förstå texters budskap

LÄSA:

 • Kunna läsa skönlitteratur med flyt: fantasyböcker
 • Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: fotografera
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: miljöanalys.
 • Kunna resonera om hur information kan och får användas: källkritik
 • Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap: miljöanalys.

SKRIVA:

 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: fantasyberättelse
 • kunna använda regler för språkriktighet: subjekt och predikat
 • kunna skriva texter med språklig variation: parallellhandling
 • Kunna skriva texter med tydligt innehåll: insändare

TALA:

 • Kunna anpassa språket efter olika syften: argumentation

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • diskutera vad en fantasyberättelse är och olika fantasyberättelser som eleverna stött på
 • diskutera vad magi kan innebära
 • lyssna på och träna hur man kan läsa med olika röster, dvs med inlevelse
 • fundera över vad knorren på en berättelse kan vara
 • lyssna på olika fantasyberättelser och sedan berätta vad de tycker om berättelsen
 • prata om författarna Lene Kaaberbol och Jonathan Swift
 • träna på att använda sig av lässtrategin: Frågor på texten
 • bearbeta textens innehåll genom att göra fotocollage i små grupper med foton de själva tagit
 • träna på att analysera texterna genom att formulera egna tankar om miljön i texten: miljöanalys
 • lära oss om hur man skriver texttypen fantasytexter
 • träna på att skriva en egen fantasyberättelse med personbeskrivning, miljöbeskrivning och parallellhandling
 • träna på reglerna för språkriktighet: subjekt och predikat
 • utveckla vårt skrivande genom att undersöka och skriva olika parallellhandlingar
 • diskutera och fundera över hur man argumenterar för sin åsikt genom att ha argument
 • välja en åsikt som de ska argumentera för
 • framföra sin argumentation för hel- eller halvklass
 • lära oss om hur man skriver texttypen insändare
 • skriva en insändare av det ämne de valde i sin argumentation
 • diskutera och fundera över information kan och får användas med hjälp av källkritik
 • skriva olika argumenterande texter
 • lära oss ord som är typiska för fantasyberättelser och insändare
 • träna på enkla stavningsregler med låneord från andra språk

 

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • vara delaktig i diskussioner och samtal om texter och deras betydelse
 • säga din egen åsikt
 • fundera över vad texterna betyder: textanalys
 • läsa berättelser med flyt
 • kunna förstå innehållet och budskapet i de texter du läser
 • skriva en argumenterande text med anpassning till hur en återberättande text ska skrivas: insändare
 • skriva en fantasyberättelse med anpassning till hur denna texttyp ska skrivas
 • använda dig av olika strategier för att förstå det du läser som förförståelse, läsförståelse och frågor på texten
 • skriva text så att innehållet blir begripligt och med språklig variation (miljönalys)
 • använda språkliga strukturer (stor bokstav, skiljetecken, stavningsregler)
 • känna till några kända fantasyberättelser och författare som skriver dessa
 • vara källkritisk när du söker information från olika källor
 • säga din åsikt och argumentera för den med en tydlig inledning, innehåll och avslutning

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång och du gör en skriftlig utvärdering i slutet av kapitlet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback