Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom och kärnfysik åk 9

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vilka krafter kan frisläppas då en atom klyvs? Vilka delar består en atom av och vad menas med en isotop? Kärnkraft, en framtid för Sverige eller ej? Detta och mycket mer tar vi upp under atom- och kärnfysiken.

Atom- och kärnfysik

Följande ska du ha kunskap om när vi är klara med avsnittet.

 • Förstå hur materien är uppbyggd.
 • Känna till hur beskrivningen av materiens byggstenar förändrats.
 • Förstå hur atomen är uppbyggd
 • Veta vad som är gemensamt och skiljer ett ämnes isotoper
 • Veta vad radioaktivitet är
 • Kunna de olika typerna av joniserande strålning
 • Känna till hur  elektromagnetisk strålning kan bildas
 • Kunna ge exempel på möjligheter och risker med radioaktivitet
 • Känna till begreppen bakgrundsstrålning, radonhus
 • Känna till hur vi får energi i våra kärnkraftverk
 • Veta hur kärnbränsle och kärnavfall hanteras
 • Veta något om upptäckten av radioaktivitet
 • Veta vad halveringstid är och hur kunskap om denna kan användas
 • Förstå hur olika radioaktiva ämnen bildas i en sönderfallsserie
 • Veta hur olika typer av joniserande strålning stoppas
 • Känna till begreppen fission och fusion 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback