Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

SVA - åk 4

Valsätraskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Den avgörande faktorn att för att flerspråkiga elever ska nå skolframgång är att de erövrar ett välfungerande språk för olika sammanhang. Planeringen innehåller några sätt att utmana SVA-elever språkligt samtidigt som deras mångkulturella erfarenheter uppmärksammas. Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk SVA undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket så att eleverna får en tilltro till sin egen språkförmåga och lär sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är ett rikt och varierat språk.

 

SVA 4-6

 

 

 

Den avgörande faktorn att för att flerspråkiga elever ska nå skolframgång är att de erövrar ett välfungerande språk för olika sammanhang. Planeringen innehåller några sätt att utmana SVA-elever språkligt samtidigt som deras mångkulturella erfarenheter uppmärksammas.

 

Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk

 

SVA undervisningen erbjuder olika sätt att träna på det svenska språket så att eleverna får en tilltro till sin egen språkförmåga och lär sig uttrycka sig i olika sammanhang. Målet är ett rikt och varierat språk.

 

Innehåll

 

 

 

LGR-11, Del 1, Skolans värdegrund och uppdrag

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

 

 

 

 

LGR-11, Del 3, Kursplanens syfte

 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

 

Konkretisering av målen

 

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 

 • Lässtrategier med hjälp av bl.a. En läsande klass- Vi lyssnar, diskuterar, återberättar, sammanfattar, förklarar nya ord mm.
 • Träna på enkla grammatiska mönster (genus, böjningsformer, prepositioner mm.)
 • Träna på språkets struktur (stor-liten bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken mm.)
 • Studiehandledning på svenska (ord och begrepp i skolans ämnen).

 

Allt detta med många muntliga övningar, lekar, spel, filmer och dator/Ipad.

 

 

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

 

Värdegrundande förmågor:

 

 • Att vilja lära sig nya saker.
 • Att göra sitt bästa för varje tillfälle.
 • Att hjälpa varandra.
 • Att dela med sig till varandra av bland annat kunskap och tid.

 

Begreppslig förmåga:

 

 • Förstå vad ord och begrepp betyder.

 

Kommunikativ förmåga:

 

 • Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår.
 • Berätta varför man tycker som man tycker.

 

Analysförmåga:

 

 • Jämföra saker hur de är lika eller olika varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 

·       Syfte

 

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

SvA

 

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

SvA

 

·       välja och använda språkliga strategier,

 

SvA

 

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,  

 

SvA

 

·       Centralt innehåll

 

·       Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

SvA  4-6

 

·       Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

SvA  4-6

 

·       Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

 

SvA  4-6

 

·       Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 

SvA  4-6

 

·       Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

 

SvA  4-6

 

·       Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

SvA  4-6

 

·       Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

SvA  4-6

 

·       Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 

SvA  4-6

 

·       Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

SvA  4-6

 

·       Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

 

SvA  4-6

 

·       Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

 

SvA  4-6

 

Matriser

 

SvA

 

Svenska som andraspråk, kunskapskrav år 4-6

 

 

F

E

C

A

Läsa

·       SvA

·       SvA

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Skriva

·       SvA

·       SvA

·       SvA

·       SvA

 

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Tala, lyssna, samtala

·       SvA

·       SvA

·       SvA

·       SvA

 

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och fram­ föra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan elev­ en förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback