Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPCSPE01

Projekt Spec.ped1, Voa2, Hem.sjukv

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Arbete inom vård kräver att se vårdtagaren ur ett helhetsperpektiv, detta får du nu chans att träna på i detta projekt. I uppgiften ska ni använda er av kunskaper från alla de vårdkurser som ni nu läser. Vi arbetar utifrån diagnoser och funktionsnedsättningar som kräver dels specifika och dels allmänna omvårdnadsåtgärder och stöd.

VAD: Grupparbete utifrån kunskaper från olika vårdkurser. 

VARFÖR: Träna på att se vårdtagaren ur ett helhetsperspektiv.

HUR: Grupparbete utifrån tilldelad diagnos och funktionsnedsättning. Redovisning för klassen och åk.1 

BEDÖMNING: Skriftlig inlämning gruppvis och muntlig redovisning.


Läroplanskopplingar

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika sammanhang. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Projektarbete vårdkurser

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback