Skolbanken Logo
Skolbanken

Små barns delaktighet

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Små barns delaktighet i förskolan

Även små barn har rätt att tänka, tycka till och bestämma över sina egna val och sin vardag. I förskolan ska de bli till delaktiga människor som blir tagna på allvar. Sedan barnkonventionen har blivit lag i Sverige 2020, har våra förskolorna lagt lite extra fokus på barnkonventionen och vi på avdelning Grytet har valt att fokusera på små barns bestämmanderätt, individualitet och delaktighet.

I barnkonventionen står det som följande:

"Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad."

Eftersom vi arbetar med små barn som delvis inte har språket för att uttrycka sina åsikter är vi uppmärksamma på kroppsspråk, reaktioner och barnens individuella intressen och försöker fånga upp dessa, göra de tydliga för varandra och låta barnet var så delaktig i sin egen vardag som det bara går. Vi utgår ifrån en gemensam barnsyn med det kompetenta barnet med olika behov och sätt att kommunicera de.

Genom att arbeta med färger, skapa en gemensamskänsla med skapande aktiviteter och förverkliga barnens spontana idéer och intressen vill vi visa att att det är en tillgång att vara olika och att vi är starka tillsammans!


Läroplanskopplingar

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback