Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Rör-Else på Äventyrarna vt-20

Gemensamt Helianthus, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Alla barn på Äventyrarna ska få möjligheten att röra på sig på ett lekfullt sätt. Detta gör vi genom utforskande både utomhus (i skog, närområde och utflykter) och inomhus, samt även under planerad eller spontan rörelseglädje och dans. Rör-Else tar även med oss på en resa om kroppen, om maten vår kropp behöver och lär oss om hållbar utveckling.

Vad ska läras ut och varför?

Alla barn på Äventyrarna ska få uppleva glädjen i att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas varje dag på Äventyrarna.
Vår lärvän Rör-Else berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande.

Att röra på sig och ha koll på sin grovmotorik har stor betydelse, inte bara för den fysiska hälsan. Forskning visar att det också påverkar bland annat inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. Barnen ska få möjlighet att utmana sig i olika rörelseaktivteter samt vara med och påverka undervisningen. 

För att kunna leka obehindrat krävs det att barnen litar på sin egen fysiska förmåga och känner sig förtrogen med sina egna kroppsrörelser. Detta i sin tur leder även till god självkänsla. God kroppskontroll ger också bättre förutsättningar för kommunikation, både vid talat språk och kroppsspråk. 

Vi kommer att arbeta med tre fokusområden under vårt Rör-else-tema:

Rörelse i förskolan

Måltider i förskolan (samt kroppen)

Hållbar utveckling i förskolan 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Varje barn ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten fysisk aktivitet och god kost har på vår hälsa och välbefinnande, utifrån sin motoriska förmåga. Genom lärvännen Rör-Else får barnen möjlighet till fysisk aktivitet under sin vistelsetid på förskolan. Rör-Else presenteras på den första måndagssamlingen under mars månad och berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp och röra på sig. Rör-else är med på alla aktiviteter som har med rörelse att göra. 

Rör-Else tycker om att prata om kroppen och hur den fungerar, samt vad som är bra mat, mindre bra mat och hur maten påverkar vår kropp. I arbetet med kroppen används vid valda tillfällen digitala verktyg som lärplatta, dator samt projektor. Vi lånar även böcker om människokroppen på biblioteket för att binda samman våra planeringar om språkutveckling och rörelse. 

Rörelse i förskolan

 • sjunga, rimmar och ramsa ihop med rörelser
 • hinderbanor inne och utomhus där barnen bland annat får klättra, krypa under och balansera.
 • dans till olika sorters musik, både inomhus och utomhus.
 • utevistelse på gården med stora möjligheter till fysisk aktivitet så som olika kull-lekar, danslekar, rörelselekar (ex. "Följa John", "Gör si, gör så").
 • utflykter och promenader. Vi gör utflykter tre gånger i veckan (cyklar, åker kommunalt och promenerar) bland annat till skogen. 
 • i skogen får barnen möjlighet att träna mycket på sin grovmotorik då terrängen är ojämn.
 •  

Måltider i förskolan

Måltiderna i förskolan har stor betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Det är en av grunderna för att barnen ska orka leka och lära. Måltidssituationen är även ett pedagogiskt verktyg för exempelvis samspel, språkutveckling och matematik. (se planeringen Pedagogisk måltid på Äventyrarna)

Förskolan bidrar till hälsofrämjande måltider genom att vi dagligen erbjuder mycket frukt och grönt. Barnen blir erbjudna en varierad kost vilket bidrar till att de får i sig all den näring de behöver. Vi uppmuntrar barnen till att alltid våga smaka. 

Vi kommer att besöka vårt tillagningskök på Dibber Fänsåker förskola där vi får undervisning i hur maten tillagas och hur vår kock Marie tänker kring hållbar utveckling och bra mat. 

 

Hållbar utveckling i förskolan

Förskolan ska bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro. Barn växer upp med snabba förändringar i sin omvärld. De möter nya människor, nya situationer och de ska lära sig att samspela och bidra till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social och miljömässig. Förskolan har en viktig roll i hur barn lär sig möta olika utmaningar samt hur man kan föra varierande resonemang utifrån olika perspektiv. 

Exempel på hållbar utveckling:

 • Läsa böcker där olika livsvillkor lyfts upp och samtal med barnen om de
 • Arbeta kring innehållet i barnkonventionen tillsammans med barnen
 • Gå på upptäcksfärd i närområdet och samtala om det barnen upptäcker och frågar om
 • samtala om energi och slöseri kontra sparsamhet. Ex, vad kräver energi och hur kan vi spara på energin (släcka lampor, stänga av vattenkran, stänga ytterdörrar mm)
 • Samtala om varifrån maten kommer, hur vi kan minska matsvinnet och vart maten som vi slänger tar vägen
 • Odla såväl inomhus som utomhus. Låta barnen följa odlingsprocessen
 • Utforska och samtala om varifrån olika material kommer ifrån, hur de används och vart de tar vägen
 • samtala om nedskräpning kopplat till nedbrytning och låta barnen sortera material
 • gå på skräpjakt
 • samtala om återvinning och fördelarna med att återbruka material
 
Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Arbetet med Rör-Else dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog. Vi dokumenterar genom fotografering och filmning av aktivitet med lärplatta. 

Arbetet reflekteras och analyseras vid enskild planering samt under avdelningsplaneringar, under reflektionstid samt på APK för att utvärdera och diskutera olika eventuella utvecklingsområden.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Äventyrarna

 
Av vem?

Alla pedagoger på Äventyrarna. Jenny har det yttersta ansvaret. 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter