Skolbanken Logo
Skolbanken

Terminsplanering Fjärilen VT20

Vallatorp, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Fjärilens långsiktiga undervisningsplanering.

 

1. Undervisningsplanering (pedagogisk planering) 

 

 

 

Fjärilens långsiktiga planering och arbetssätt vårterminen 2020.  Språkutveckling, socialt samspel och barns inflytande. Babblarna, fri lek och pedagoger som lyssnar in!

 

 

 

Innehåll

 

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

1. Undervisningsplanering 

 

* Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera). Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara) Förskollärare (Evelina och Rakel) på avdelningen delar på huvudansvaret. Evelina är avdelningsansvarig och Rakel är ansvarig för arbetet med takk-tecken, genom att teckna allt vi gör under en dag. Vi dokumenterar barnen på Unikum, samt sparar de alster de skapar i deras pärmar och sätter upp i barnens samt vårdnadshavarnas höjd på väggarna.

 

 

 

* Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
Fokus är socialt samspel, språkutveckling och barns inflytande.

 


* Varför? (Syfte med undervisningen).
För att skapa trygga glada kommunikativa barn, som utvecklas maximalt.

 

* Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?).

 

Vi startar varje dag med morgonsamlingen som är likadan varje dag, oavsett vilken pedagog som håller i den. Vi sjunger samma sånger, vi räknar hur många barn vi är samt pratar om vilka som inte är här. Varje morgon väljer vi dagens stjärna utifrån en lista som sitter på väggen utanför samlingsrummet. Dagens stjärna hjälper till att presentera dagen, får välja några sånger samt hjälper till att presentera lunchen.
Det finns bilder på alla barn och pedagoger på väggen i samlingsrummet, för att alla ska kunna följa med och förstå vilka vi pratar om. Detta skapar trygghet och struktur; barnen vet vad som komma skall under dagen. Vi räknar även hur många barn vi är, på alla språk vi kan. Detta för att våra barn ska bli medvetna om att det finns många språk i världen. Just nu räknar vi på: svenska, engelska, arabiska, ryska, persiska, tyska, franska, spanska. De barn och pedagoger som är flerspråkiga får chansen att använda sig av sitt modersmål. Sedan sjunger vi några fasta sånger för att sedan äta frukt. Efter detta följer dagens planerade/spontana aktiviteter samt lunch, vila och mellanmål. Vi följer våra rutiner dagligen där vi försöker fånga lärandet i alla stunder.

 


Just nu (under början av vårterminen) har vi observerat ett stort intresse för dinosaurier. Barnen leker ”mamma, pappa, barn” (familj) med dinosaurierna, de jämför storleken på dinosaurierna (den här är störst, den här är minst, etc.), och de intresserar sig också för hur dinosaurierna levde.

 

(Kontinuerlig utvärdering) Vi har skapat en liten dinosauriehörna, med laminerade bilder på väggen. Där kan barnen både observera att det finns många olika dinosaurier, och få inspiration till lek. Vi har även varit inne på storbarnsavdelningen Nyckelpigan och lånat några av deras många dinosaurier.

 

Just nu visar barnen stort intresse för vår sångpåse, samt våra sångkort. Dessa material består av olika figurer (bl.a. djur och fordon). När barnen plockar upp en figur (exempelvis en ko) så frågar vi vilken sång det är (Lille Ko eller Mamma Mu?). Barnet som plockat upp figuren får välja.

Vi lyssnar ständigt in barnens önskningar och viljor. Exempelvis: Om något barn sjunger på en sång på gården, så lyfter vi det (antingen på en gång - genom att sjunga med - eller senare i samlingen). Om barnen visar stort intresse för musik och dans, så planerar vi aktiviteter utifrån detta. Barnens intressen genomsyrar deras dag. 

 

 

 

Lärvännerna och verksamheten

 

Vi kopplar all denna undervisning till våra lärvänner som företaget Dibber tagit fram. Varje lärvän symboliserar olika mål ur läroplanen som vi i förskolan följer och arbetar utifrån.

 

Lek-Levi

 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

 

Socialisering. Detta gör vi genom mycket fri lek, där barnen utvecklar sina sociala förmågor, sin kreativitet och fantasi. Vi stöttar i leken, när det behövs.

 

Vi stärker det sociala samspelet genom att pedagoger ständigt är närvarande, utan att avbryta pågående lek (vi deltar när vi blir inbjudna eller när barnen behöver guidning). Vi observerar barnens lek och bidrar med det material barnen behöver för att berika leken. (Exempelvis: om någon leker mycket med bilar, kan vi bidra med laminerade bilder på vägskyltar etc.).

 

De barn som behöver extra stimulering i socialt samspel, får chansen att göra detta i så kallad ”lekgrupp”. Vi ber ett barn som är ”lekstarkt”, att komma med och leka i par med ett barn som behöver mer stöd. Detta kan se exempelvis när en pedagog planerar/bäddar/dukar.

 

 

 

Rör-Else

 

Hälsa och välbefinnande.

 

På förskolan finns en kock som lagar näringsrik mat till oss varje dag. Lunch som mellanmål. När maten tagit slut vid ett bord, vill barnen gärna följa med till köket för att hämta mer hos kocken.

 

Utevistelsen är viktigt för barnen då de får möjlighet till att vara fysiskt aktiva och öva på att gå och springa på olika typer av underlag och naturmiljöer.

 

Att leka med kuddarna i samlingsrummet är en populär aktivitet där barnen får möjlighet till att utmana sig själva i leken samt träna på motorik och kroppsuppfattning.

 

 

 

Hjärtrud

 

Värdegrund, all undervisning och arbete som utförs på förskolan!

 

Vi använder oss av kontinuerliga samtal om hur vi är bra kompisar, där vi fokuserar på hur vi ska vara mot varandra. Vi har även sånger, som vi sjunger varje dag under morgonsamlingen (och under andra delar av dagen), som heter: "Här är jag och där är du" och "Vi är vänner". Dessa sånger hjälper till att förklara hur vi ska vara mot varandra på förskolan.

Sång (med tillhörande tecken): "Här är jag och där är du, här är vi tillsammans nu. Vi kan ta varann i hand, krama den så fint vi kan. Här är jag och där är du, här är vi tillsammans nu."
Sång (med tillhörande tecken): "Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va'. Slåss det gör vi inte här, tröstar den som ledsen är. Vi är vänner du och jag, kompisar det ska man va'."  

 

 

 

 

 

Alfa-Beta

 

Språk och språkförståelse. Vi sjunger mycket och samtalar med varandra. Vi använder oss mycket av Babblarna, figurer som skapats av logopeder för att främja barns tidiga språkutveckling. Vi har både böcker och figurer samt använder ipads för musik.

 

På väggen i stora rummet har vi ett stort alfabet uppsatt på väggen med tillhörande djur. Där pekar barnen ofta på ”sin” bokstav. På en annan vägg har vi en lista med barnens namn för ”dagens stjärna” där barnen börjar känna igen varandras namn.

 

All planerad och genomtänkt undervisning är språkutvecklande för barnen. Vi pedagoger är noga med att berätta vad vi gör tillsammans med barnen (ex: nu sätter vi på strumpan) för att ständigt utveckla deras språk.

 

Räkne-Reza

 

Vi räknar varje morgonsamling, som nämnt ovan på olika språk. Vi pedagoger ser till att det finns tillgängligt material för barnen att utforska matematiska ting exempelvis mängd, storlek eller mönster. Barnen ska få möjlighet att själva pröva olika problemlösningar innan de får hjälp. Under lunchen uppkommer många funderingar om hur stor potatis det finns eller problematisering kring om man orkar en portion mat till. Visst material finns i dubbletter (exempelvis Pippi figurerna och Babblarna) för att barnen ska kunna jämföra och se likheter. En av de tidigaste matematiska upptäckterna ett barn gör är att kunna para ihop saker (två, likadana). Utomhus räknar vi kottar, jämför längden på pinnar, tittar på stora och små stenar, klurar ut hur vi ska få sandkakor att hålla ihop (fuktig sand eller torr sand, vad fungerar?).

 

 

 

Ute-Ugo

 

Naturvetenskap. Vi pedagoger ser till att varje barn har varit utomhus minst en gång om dagen (vid bra väder). Under utevistelsen får barnen möjlighet till att leka fritt på gårdarna runt förskolan eller följa med på skogspromenad eller parklek. Att förskolan ligger i det området det gör ser vi som en möjlighet där naturen alltid finns nära. Djur, natur, väder, kyla/värme osv blir startpunkten för många funderingar och diskussioner barnen emellan.

 

Vi pedagoger ser till att det finns tillgängligt material både utomhus samt inomhus för att barnen ska få möjlighet till att bygga och konstruera med olika tekniker. Här används både nyare klossar och material men även återvunnet material i form av mjölkpaket eller toalettrullar. Vi sorterar papper i vår pappersinsamling som vi ibland går och tömmer på andra sidan förskolan.

 

 

 

Krea-Tiva

 

På fjärilen vill vi att alla barn ska få möjlighet till att använda sin fantasi - i leken, skapandet eller genom att bläddra i en bok. Barnen ska få utrymme att pröva och diskutera sina funderingar och tankar med varandra. Vi pedagoger planerar för tillfällen för mer strukturerade aktiviteter i form av exempelvis skapande, rörelse eller sång/musik. Här får även barnens uttryck komma till tals. När barnen visar intresse för en viss aktivitet försöker vi, som ovan nämnt, skapa tillfälle för att ta tillvara på detta spontana intresse. Vi planerar våra skapande aktiviteter utifrån barnens intressen.

 

Vi skapar ofta genom att använda oss av återvinningsmaterial.

 

 Vår verksamhetsplanering är baserad på förskolans läroplan 2019. 

 


 

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback