Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

En sekund i taget v47-51 2019

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Jag flyr, springer nerför trapporna fast det inte finns någon som skulle jaga mig... En dystopi

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa och förstå skönlitteratur genom att sammanfatta olika texters innehåll samt förklara när och varför saker händer.
 • Du visar att du kan resonera kring texternas innehåll och budskap genom att tolka texternas innehåll och koppla till dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. Du förklarar och ger exempel på varför du tycker som du gör.
 • Du visar att du kan skriva berättande texter med variation, anpassning till textens typ och språkliga normer. Du gestaltar i dina berättande texter.                                                                                                                                                                                                             
 • Du visar att du kan bearbeta och förbättra dina texter utifrån respons.
 • Du visar att du kan samtala om olika frågor samt bidra till att samtalet fungerar genom att ställa följdfrågor. 

 

Undervisning

 • Vi läser boken En sekund i taget samt några andra berättande texter tillsammans och enskilt och tränar på att sammanfatta texter och att resonera utifrån texterna budskap och din tolkning av läsningen.
 • Vi gör ett inledande och avslutande läsförståelsetest. 
 • Vi går igenom vad resonera innebär och tränar på att göra kopplingar mellan läst text och era egna erfarenheter samt kopplingar till livet och omvärlden. 
 • Vi diskuterar olika frågor kring boken samt kring ett av bokens teman - mod. När vi samtalar tränar vi på att ställa frågor, säga vad vi tycker och förklara och motivera våra åsikter utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.
 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter och tränar på att gestalta i berättande texter. Vi skapar både gemensamma texter och egna texter.
 • Vi går igenom de fyra ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och adverb och arbetar med hur ord från de här ordklasserna kan berika och skapa variation i en berättande text. 
 • Vi tränar på att förbättra texter utifrån respons.

 

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå skönlitterära texter.
 • Din förmåga att läsa och resonera utifrån en texts budskap med koppling till egna erfarenheter, livet och omvärlden.
 • Din förmåga att samtala och bidra till att kommunikationen fungerar. 
 • Din förmåga att skriva berättande texter med variation och anpassning till texttyp och språkliga normer.
 • Din förmåga att förbättra din egen text efter respons.                                                                                                                                  (Bedömning sker kontinuerligt i kommentarer längst ner i planeringen)

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter