Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden

Morgongåva skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi kommer att arbeta med den tid i historien som vi kallar medeltiden. Detta var en spännande tid med riddare och borgar. Det hände även spännande saker i Sverige under den här tiden!

HUR?

Undervisning:

 • Vi kommer bland annat att jobba med olika områden som: landsbygden, staden, klostret, sjukdomar och botemedel, brott och straff, kyrkan, borgen och betydelsefulla personer. 
 • Läsa faktatexter och arbeta utifrån olika teman. 
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att titta film ur Sveriges Historia. 
 • Vi kommer att diskutera vad som skiljer sig från vikingatiden, t ex religionen.
 • Vi diskuterar olika källor.

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Beskriva vad som kännetecknar medeltiden och göra egna reflektioner i din historiebok.
 • Använda ord och begrepp som hör till medeltiden.
 • Skriva korta texter i din historiebok.
 • Hur du svarar på frågorna i din historiebok.
 • Delta i diskussioner om hur man levde på medeltiden.
   

VAD?

Dessa begrepp kommer vi att träna på: 

byalag      bonde       bergsman       fogde     varor     lånord     Hansan

kloster     pest           digerdöden     bödel     biskop    helgon    domkyrka

 

VARFÖR?

 

Se kopplingar till läroplanen.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback