Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagor

Myran, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vi har valt att arbeta med sagor som gynnar barnens språkutveckling och möter barnet i lekens och fantasins värld. Sagorna vi har valt att jobba med just nu, handlar om ett ämne som kan vara lite problematiskt att lyfta fram.

KARTLÄGGNNING AV BARNENS INTRESSEN

Barnen är väldigt intresserade av böcker och sagor. Det vill gärna att vi läser för dom. Ett flertal av dom äldsta reflekterar en hel del om det vi läser och återberättar gärna sagorna tillsammans. Vi har därför valt att arbeta med sagor eftersom barnen efterfrågar sagoläsning i olika former tex genom böcker, flanosagor, dramatisering och filmer. Även dom yngre barnen visar intresse för sagor och vill att vi läser för dom. I gruppen finns det även olika behov så som träning av munmotorik, uttal och olika begrepp

 

 

MÅL

Att...

  • Skapa språklig medvetenhet hos barnen.
  • Barnen utvecklar sin empatiförmåga.
  • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera i grupp.
  • Barnen ska kunna fundera och reflektera kring olika dilemman och i olika sammanhang.
  • Barnen ska kunna reflektera och diskutera, samtala.

 

 

METOD-GENOMFÖRANDE

  • Vi kommer alltid att vara i mindre grupper när vi har sagoläsning.
  • Vi kommer att använda oss av olika material - mungymnastik, finmotorik.
  • Boksamtal - diskutera, reflektera, återberätta sagan.


DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera på unikum, i bloggen, lärologgen. Vi kommer även att hänga upp dokumentation på avdelningen så att både barn och föräldrar kan ta del av temat . Alla pedagoger ansvarar för att dokumentationen synliggörs.

 

 

UTVÄRDERING-UPPFÖLJNING

Barnen visade ett stort intresse både när dom lyssnade på sagan och när dom har gjort aktiviteter.

Under läsningen fick barnen lära sig nya ord som dom kände igen. Vi tycker att det är jätte bra när vi hör barnen nämna dessa ord för oss på vardagen för det visar att dom fortfarande kommer ihåg ord från böckerna.

Vi kommer senare att uppfölja detta mer.

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback