Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Prima 1B kapitel 6

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Lusten att lära matematik hänger samman med att förstå. Du kommer att få berätta, förklara och visa hur du tänker. En viktig del av matematiken är att vi lär av varandra, delar med oss av våra kunskaper och tankar!

LÄRANDE

 Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper och vara i delaktig i lärandet om...

  • att räkna med hela tiotal, 10-100
  • räkna antal och rita hälften så många
  • använda ord som beskriver läge
  • addition med tiokamrater 
  • addition i talområdet 0-10

 

Du kommer att träna din förmåga att lyssna, när kamrater förklarar hur de tänker och resonerar. 

Du kommer att få träna din förmåga att samtala genom att berätta för kamrater hur du tänker och resonerar.

Du kommer att få träna din förmåga att jämföra när vi tittar på olika metoder och strategier för subtraktion. 

Du kommer  att för träna din förmåga att reflektera när du tillsammans med kamrater jämför olika sätt att lösa uppgifter.

 

Begrepp: Tiotal, ental, 10-grupper, antal, hälften, över, under på mellan, först, sist, mitten, term, summa

 

I övningar som du genomför tillsammans med kamrater kommer du att "göra matematik" då  begrepp tränas och befästs. 

Med stöd av konkret material tränar du tillsammans i par/grupp för att bli bekant med, känna igen, förstå och använda begreppen.

Du kommer att lära under genomgångar och när vi ser Mattelandet.

Du tränar mera i Primaboken och interaktiva lärspel. 

 Bedömning

Så här kommer ditt arbete att bedömas, se matrisen nedan. 

Bedömningen svarar på: 

- Du har förmågor/kunskaper i...

- Du behöver utveckla...

 


Läroplanskopplingar

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
Prima 1B kapitel 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter