Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Årskurs 8 -Skapa och hålla i lektion- V.10-14

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I detta arbetsområde kommer ni styra över innehållet. Ni ska planera, genomföra samt reflektera kring lektionsinnehåll som ni själva styr. Bedömningen sker i tre delar, en i planeringsfasen, en i genomförandefasen samt en i reflektionsfasen.

1       Centralt innehåll

1     Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

2       Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

3       Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Kunskapskrav E/C/A

Förmåga 4: Du kan till viss del/relativt väl/väl sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. 

Förmåga 5: Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om dina egna upplevelser och föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan

 Lektionsinnehåll:

Lektion 1: 
Genomgång av momentet
Gruppindelning
Exempel på upplägg av lektionsinnehåll: Uppvärmning, huvuddel, huvuddel 2, nedvarvning. 

Lektion 2: 
Planering av lektions-del enligt mall. Mallen ska var färdig denna lektion

Lektion 3:
Uppvärmningslek (lärarledd)
Förberedelser inför hålla lektion

Lektion 4:
Grupp 1 uppvärmning
Grupp 1 Huvuddel
Grupp 2 Huvuddel 2 
Grupp 2 nedvarvning

Lektion 5
Grupp 3: Uppvärmning
Grupp 3: Huvuddel
Grupp 4: Huvuddel 2
Grupp 4: Nedvarvning

Lektion 6
Grupp 5: Uppvärmning
Grupp 5: Huvuddel
Grupp 6: Huvuddel 2
Grupp 6: Nedvarvning

Lektion 7-8
Skriva uppgift.

Bedömning: 

Del 1. 
Mallen som fylls i av gruppen
Denna del bedöms genom att ni som grupp svarar på frågor för planering av lektion. Kunskapskravet för denna är förmåga 4. Det gäller att sätta upp ett tydligt mål för lektionsdelarna som ni blivit tilldelade. Dessutom ska planeringen vara tydlig där det framgår vad lektionsinnehållet kommer utgöras av samt att alla gruppmedlemmar vet vad de ska göra när det är dags att hålla i lektionsdelen. 

Del 2 
Lektionsupplägget och hållandet av lektionen

Denna del bedöms också genom förmåga 4 där jag tittar på om ni håller er till er planering. Jag lyssnar till om ni går igenom mål, regler och säkerhetsaspekter så att alla i gruppen förstår samt huruvida tidsplanen följs, vad ni hinner med samt om syftet kommer i uttryck på lektionsdelen. 

Del 3 
Metareflektion individuell 

Denna uppgift är en individuell uppgift där ni skriver mellan 1-1.5 A4 sida datorskriven text. Inlämning sker senast den 27/3. Denna del bedöms med förmåga 5 där ni får utvärdera aktiviteterna genom samtal om egna upplevelser. Detta görs genom att svara på dessa tre delar: 

1. Målet och syftet: Var det ett välanpassat och bra mål? Var målet och syftet tydligt i vår planering respektive under vår lektionsdel? Hur kunde vi ha gjort målet tydligare eller hur kunde vi framhäva det bättre? 

2. Hur gick det: Utvärdera hur lektionen gick. Gick allt enligt planen? Vad blev annorlunda/vad gick som det skulle? Vilka anpassningar behövde ni göra på plats? Hur kunde ni ha gjort annorlunda? 

3.Säkerhet och ledarskap: Var mitt ledarskap tydligt (vart hade jag gruppen under instruktioner, förstod alla säkerhetsaspekterna)? Förstod alla vad som skulle göras? Hur förhöll vi oss till säkerhetsaspekter och hur förmedlades det till gruppen? 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Metareflektion hålla lektion - individuell årskurs 8

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback