Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Tid

Kattarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Under detta mattetema kommer vi att arbeta med tid. Vi kommer att omvandla mellan olika enheter för tid, skriva datum, läsa av klockan och skriva klockslag, samt göra beräkningar med tid och tidsskillnader. Vi kommer också att träna oss på att göra avläsningar och beräkningar utifrån enkla tidtabeller.

Våra mål

Du ska:

- kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund och veta förhållandet mellan dem

- kunna läsa och skriva datum samt personnummer

- kunna läsa klockslag och skriva klockslag med siffror både analogt och digitalt

- kunna räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag

- kunna läsa av en tidtabell


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Tid - Vad är det du ska kunna?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter