Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), NO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

3

Urtid till Forntid

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 27 februari 2020

Vi börjar vid början och tar oss fram genom dinosaurier, istider och flintastenar till järnåldern.

Syfte med undervisningen

Få kunskap om livets uppkomst, människans utveckling och de olika tidsepokerna.

Få större förståelse för hur människor levde förr och varför, och hur det påverkar oss idag.

Få större förståelse för varför djuren och naturen ser ut som de gör, och hur det påverkar oss idag. 

Få större kunskap om historiska och naturvetenskapliga ord och begrepp.

Så här kommer vi att arbeta

 • bildframställning och konstruktion
 • läsa faktatexter
 • skriva egna faktatexter
 • se filmer
 • arbeta i par/grupp
 • besöka Ekehagens forntidsby 

Det här ska du lära dig

 • vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • hur livet uppstod på jorden, urtid
 • de olika tidsepokerna, Jägarstenåldern, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern 
 • genom samtal lära dig om människans uppkomst
 • hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • hur vi kan se spår från forntiden  
 • hällristningar och göra en hällristning i bildteknik

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

 • cell, bakterie, amöba
 • fossil - trilobit, ortoceratit
 • homo sapiens, neandertalare
 • urtid, istid, forntid, stenålder, bronsålder, järnålder
 • tidslinje, prekambrium
 • hällristningar, runskrift
 • jägare och samlare
 • landhöjning
 • brons, järn, flinta
 • arkeolog
 • före/efter Kristus
 • gånggrift
 • evolution
 • dinosaurie, reptil, amfibie
 • mytologi

Så här kan du visa dina kunskaper

 • vara delaktig i diskussioner och grupparbeten
 • berätta om hur livet på jorden uppstod
 • nämna några tidsepoker och vad som utmärkte den epoken
 • berätta om människans utveckling och historia
 • berätta om hur vi idag kan se spår av forntida människor, djur och förändringar i naturen
 • delta i undersökningar och efterforskningar
 • genom att använda ämnesspecifika begrepp i tal och text
 • presentera fakta genom tal, text och bild
 • jämföra livet i olika tider

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Nordens historia - forntiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter