Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 4

Fritids åker till rymden!

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Visst är det spännande med rymden? Vad finns i rymden och var slutar den? Under de kommande veckorna kommer vi arbeta och lära oss mer om rymden. Häng med så åker vi!

Nuläge- Grund för fortsatt planering

-Beskriv elevernas behov/intressen, lokala mål på skolan/fritidshem

Utifrån att fritids jobbar mot TAK ( trygghet, arbetsro, kunskap ) ser vi att eleverna behöver utveckla sina förmågor att få förståelse om IKT. Samtidigt vara försiktiga och källkritiska i sin process att vistas och söka information på nätet. Vi vill även att eleverna utmanas till att inspireras av nya upptäckter och våga tänka utanför boxen.

Syfte - varför ska eleven göra detta. Relatera till läroplanen

Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.  Att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om universum. Vi kommer utforska hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden.  

Undervisning och arbetssätt  - hur ska vi arbeta

-Vad? Rymden

-Hur? Genom att få se på korta fakta filmer, söka information på Ipads, böcker mm.

Lärandemiljö? Respektive fritidsavdelning (Draken, Gladan, Karamellen)

När? 1-3 gånger i veckan

Vem ansvarar? Fritidspedagoger/Lärare i fritidshem på respektive avdelning.

 

Vad tränar vi genom detta -  förmågor

 • Kunskapen av digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

 • Samtal, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Genom detta utvecklar vi-

 • samarbete
 • följa instruktioner
 • tålamod
 • ta initiativ
 • kreativitet
 • tillit till sin förmåga - "jag kan"
 • våga pröva nytt
 • finmotorik
 • digital kompetens 

Utvärdering - hur vet vi att eleverna lärde sig det vi avsåg med aktiviteten/planeringen

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)

Utvärdering kommer ske i Maj 2020, då detta är ett tema som sträcker sig vårterminen ut.

 

Dokumentation  - vad vill vi visa och på vilket sätt  

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur? När? Ansvar?

Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback