Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

LJUD-projekt

Viktoria förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Vi på Äventyret har börjat och jobba med ljud. Vi vill att barnen ska ges möjligheter att utforska ljud i sin omgivning samt utveckla sin förmåga att lyssna, tolka och identifiera ljud. Vi kommer att erbjuda barnen olika experiment som utforskar ljud.

 

Innehåll

I projektet vill vi ge barnen möjlighet att undersöka begreppet ljud. Vi kommer dyka ner och följa barnens intresse för ämnet. Vi använder oss av estetiska uttrycksformer: vi lyssnar på ljud, gör ljud, spelar in ljud, rör oss till ljud och ritar/målar till ljud och gör olika experiment med ljud.

Vi fördjupar oss med hjälp av våra sinnen, undersöker hur ljud kan se ut, hur vi kan röra oss till olika ljud osv.

Vår främsta målsättning är att barnen ska få uppleva ljud genom fler sinnen än bara hörsel samt hur man kan utforska ljud på olika sätt.

MÅL/SYFTE

 1. Vi vill öka barnens förmåga att lyssna på och uttrycka sig genom ljud.
 2. Vi vill också att barnen ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga att identifiera samt återskapa ljud.
 3. Vi vill utveckla barnens förmåga att undersöka genom experiment, att fundera kring hur det blev så?

AKTIVITETER

Exempel på olika aktiviteter vi tänker oss att göra under projektets gång:

 • Lyssna och gissa vilka ljud. Spela in olika ljud.
 • Leka lekar med ljud.
 • Dans, rörelse till ljud, olika musikstilar, olika instrument samt sång.
 • Skapande i ateljén: Måla ljud, göra instrument, måla till olika musik. Vilken färg har musik?
 • Lyssna in ljud från natur, djur och i närområdet.
 • Fundera kring olika experiment kring ljud.
 • Undra och förundras över ljud.

DOKUMENTATION.

 • Vi reflekterar och samtalar om vad vi gör och har gjort i projektet med barnen samt pedagoger emellan för att föra projektet framåt.
 • Vi har skapat en dokumentationsvägg i för att barn och pedagoger ska kunna följa projektet med bild och text.
 • Pedagoger skriver i avdelningens lärlogg om vårt lärande på UNIKUM.
 • Pedagoger skriver lärloggar med barnens personliga lärande redovisas på UNIKUM.
 • Vi följer och dokumenterar arbetet i berättelseboken.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback