Skolbanken Logo
Skolbanken

Byggnationer och konstruktioner

Klöverängen, Örebro · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Vi har valt att arbeta med byggnationer och konstruktioner med våra barn. Detta för att de visade ett stort intresse för att bygga kojor och göra egna hus. Vi vill därför utforska med barnen vad olika byggnader är till för och varför de ser ut som dem gör.

Mål och syfte

Syftet är att utveckla barnens nyfunna intresse genom att barnen ska undersöka byggnadernas olika funktioner och tekniker som krävs för att en byggnad ska bil just en byggnad, hur är de konstruerade? Vi vill uppmärksamma barnen på olika typer av tekniker för att just konstruera och att de själva ska få möjlighet att vara kreativa i sina egna konstruktioner. Vi vill väcka nyfikenhet och glädje i att lära sig nya saker och följa barnens intresse och frågeställningar genom hela projektet.

 

Våra metoder

Projektet kommer bestå av:

Experiment

Läsa böcker om byggnationer och konstruktioner och där efter samtala om det

Låta barnen skapa i ateljén med olika material

Teknik i form av hur byggnationer konstrueras. Vilka material används? Hur ska det stå? Vad hör ihop?

Utflykter där vi besöker byggnader vi studerat på förskolan

Film om hur en byggnad byggts 

Observera och bidra till barnens egna lekar som berör projektets innehåll

Utforma miljön så den gynnar barns utforskande inom byggnation och konstruktion

 

Dokumentation

Vi kommer att använda oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra vårt lärande och för att veta hur vi ska driva vårt projekt vidare.

Vi kommer ta bilder och lägga upp på unikum så barnen hemma kan se och prata med sina anhöriga. Vi kommer låta barnens alster och skapande vara framme för barnen att samtala om och leka med för vidare utveckling och intresse. 

Vi pedagoger kommer kontinuerligt anteckna, observera och planera aktiviteter utifrån barnens intressen för att utveckla och hålla projektet levande och intressant. 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter