Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Saga på olika språk

Hindby, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Genom sagor vill vi stärka alla barns språkutveckling oavsett modersmål.

 

 

 

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? Uppmärksamma modersmålen och social inkludering.

 • Varför? För att stimulera språkutvecklingen hos barnen.

 • Hur ska undervisningen genomföras? I halvgrupp, en gång i veckan, ska vi lyssna på en saga på svenska och efter det lyssnar vi på samma saga fast på ett annat språk. Vi ska uppmärksamma alla språk som representeras på vår avdelning under terminens gång. När vi lyssnar på sagan på annat språk så pausar vi ofta i sagan och reflekterar tillsammans vad är det vi hör. De barn som kan just det aktuella språket kanske kan hjälpa till. När sagan är slut så fokuserar vi på ca fem ord från sagan som vi tillsammans tar reda på översättning, uttal och TAKK (tecken). Tillsammans gör vi en dokumentation med bilder till de ord vi valt ut att fokusera på. Som bildstöd använder vi oss också av flaggor till de olika språken. Det ska vara samma saga vid varje tillfälle.  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Reflektioner med barnen sker kontinuerligt vid undervisningen och under hela vistelsetiden på förskolan.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barnen som vill delta på avdelningen.

 • Av vem? Pedagogen som planerat undervisningen ansvarar.

 • Vad är målet med undervisningen? Utmana barnens språkutveckling och kommunikationsförmåga, samt deras nyfikenhet på andra språk.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter