Skolbanken Logo
Skolbanken

Grundverksamhet Maneten HT19

Kastellegården förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Grundverksamheten är rutiner och arbetssätt som skapar vår vardag. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån vårt uppdrag i förskolans läroplan så som trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten utgår från barn gruppens intresse, behov och introduceras varje år för att barnen ska bli trygga, delaktiga, utveckla sin självständighet och använda vår miljö för lek och lärande. Vi kompletterar grundverksamheten med pedagogisk planering för våra teman.

Umgänge

 

Vi bemöter barnen och föräldrarna med respekt och utifrån deras förutsättningar.

Vi arbetar för att få en gruppkänsla och en grupptillhörighet genom att bla jobba med en närvarotavla, gemensam fruktsamling med namnsång.

Vi lär barnen en grundstruktur över en dag på Maneten genom att ha fasta rutiner och tydliggör det för barnen med ett bildschema över dagens aktiviteter.

Vi har en tydlig och rak kommunikation med varandra.

Vi ser oss pedagoger som viktiga förebilder för barnen och bemöter dem utifrån deras intresse, försöker förstå deras tankar och stödjer dem till att se lösningar i samspelet

Grunden i vårt arbete är att alla ska få komma till tals, extra viktigt vid konflikter. Vi som vuxna finns med i barnens samtal och hjälper dem att lyssna färdigt på varandra och hjälper dem sätta ord på känslorna.

Vi jobbar med turtagning, där behovet  ibland måste få styra.

Vi strävar efter att ha en inkluderande verksamhet där varje barn ska möjlighet till inflytande, delaktighet och självständighet.

Rutiner

Vi ser rutiner och omsorgssituationer som viktiga lärtillfällen där barnen får möjlighet att utveckla språket i konkreta situationer.

Vi stärker upp gruppkommunikationen med bildstöd samt tecken som stöd till tal.

Varje barn har sin egen plats i tambur samt vid matbord.

Vi utgår från barnens intresse när vi planerar vår miljö och vad vi erbjuder barnen i leken. Vi organiserar "rum i rummen" för att möjliggöra för olika lekar att utvecklas och få avskildhet. Vi vuxna deltar som stöd i barnens lek då vi ser att det behövs för att trygga leken och för att utveckla lekförmågan.

Vi eftersträvar att göra vårt material så synligt och tillgängligt som möjligt för barnen.. Vi hjälper barnen att ta ansvar för materialet. (tex användande o upplockning)

Vid personal frånvaro har vi som rutin att i möjligaste mån ordinarie personal arbetar nära barnen, byter blöjor och kommunicerar med vårdnadshavare. 

 

Introduktion och inflytande

Vi arbetar med en föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att föräldrarna är delaktiga och stödjer barnen att utforska vår miljö och hitta leken. Samtidigt får vårdnadshavaren möjlighet till insyn i vårt arbetssätt (grundverksamheten)  Vår introduktionsplan utgår från att varje barn tillsammans med sin vårdnadshavare  utforskar vår miljö, deltar i lekar och rutiner och ska känna trygghet och glädje på förskolan. Därefter är det viktigt att varje barn knyter an till oss pedagoger så att vi kan fungera som en trygg person för barnet.

Utvärdering

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv här vid årets slut...


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback