Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Vasatid

Enskedefältets skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 september 2022

Vem var Gustav Vasa egentligen och vilka stora samhällsförändringar drev han igenom? Hur levde människorna i Sverige och vad hände i andra delar av Världen?

VASATIDEN

Vi kommer jobba med området under v. 

Målet med undervisningen är:

·       att du ska få utveckla din förmåga att tolka olika tidsperioder, händelser, människor, kulturmöten och utvecklingslinjer.

·       att du ska få reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och från olika synvinklar.

Undervisning och arbetsformer:

Undervisningen kommer handla om…

·       Den svenska statens framväxt och organisation.

·       Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

·       Exempel på hur 1500-talet, kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

·       Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

·       Tidsbegreppen Vasatiden samt olika syn på dess betydelser.

Så här kommer vi jobba…

·       Eleverna jobbar enskilt, i par och i grupp med uppdrag som ska redovisas skriftligt eller muntligt..

·       Vi kommer hämta fakta och information från böcker, film, internet och diskussioner.

·       Vi jobbar även med instuderingsfrågor.

Detta ska bedömas:

Att du kan visa att…

·       du vet hur man levde och samhället såg ut och förändrades, känner till viktiga händelser och viktiga personer under Vasatiden.

·        du kan resonera om orsak och konsekvens av samhällsförändringar, handlingar och levnadsvillkor under denna period.

·       du kan diskutera hur förändringar inom in - och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla till välutvecklade exempel från förr i tiden. 

·       du kan berätta om spår från Vasatiden i vår tid.

·       du kan resonera om varför det finns skillnader och likheter i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.

Hur kommer bedömningen gå till?

Du bedöms utifrån  muntliga diskussioner , sammanfattningar du gjort utifrån givna uppdrag och genom skriftlig diagnos.


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.

Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.

Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp. Eleven för enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. Eleven för också enkla resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger något exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas i något sammanhang.

Matriser i planeringen
Vasatid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter