Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4

Rörelse och konstruktion årskurs 4

Stureskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Röresle och konstruktion NTA Fysik och Teknik v. 10-14 Arbete med rörelse och konstruktion där vi utgår från NTA lådan. Vi kommer bygga och konstruera fordon fritt och efter ritning. Vi ska dokumentera vårt arbete och diskutera våra resultat.

Kursplanens syfte

Centralt innehåll


Undervisning

Vi kommer att arbeta i par med olika uppdrag:
* Bygga fordon efter ritning och givna krav
* Att göra en ritning
* Söka krafter
* Lära om olika energiformer
* Friktion
Efter varje uppdrag diskuterar vi och sammanfattar i helklass.

Bedömning

Du ska visa att du kan bygga och konstruera ett fordon utifrån givna krav.

Du ska komma med frågor, egna idéer, hitta lösningar, testa och utveckla fordonet.

Du ska kunna dokumentera ditt arbete i text- och tabellform.

Du ska kunna delta i samtal som rör enkla frågor i teknik.Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Rörelse och konstruktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback