Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Projekt Babblarna - Skapande med Dadda

Adolfina förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Utifrån barngruppens intresse för Babblarna använder vi Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Nuläge

Barnen i åldrarna 1-3 år har visat ett stort intresse för Babblarna och vi har därför valt att inrikta oss på babblarna som tema på vår avdelning. Vi kommer att arbeta med en babblare i taget och utgå från de olika ämnesområden som de olika babblarna symboliserar. Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

Varje figur i Babblarna kommer att kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat. Vi har nu arbetat med Bobbo och ska nu inleda temat med babblaren Dadda, som symboliserar naturvetenskap.

Figurerna kopplats till läroplanen på följande sätt: 

Doddo- Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är.

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga. 

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Uppdrag - rörelse. 

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material. Uppdrag - skapa. 

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem. Uppdrag - språk.  

Dadda- gillar naturkunskap och teknik. Uppdrag - djur och natur. Vi har utvecklat vår lärmiljö "naturrummet" på avdelningen där barnen leker, utforskar material och upplever djur och natur med olika sinnen. Vi går till skogen och utforskar miljön tillsammans med Dadda. 

Alla barnen 1-3 år deltar i de olika aktiviteterna. Arbetet kommer att pågå under våren. Vi använder oss av tecken som stöd som förstärkning i undervisningen. 

 

Skapandeaktivitet med Dadda

Dadda symboliserar naturvetenskap och vi kommer i en skapandeaktivitet tillsammans med barnen måla med färgen grön, på ett stort papper som är upphängt på väggen vilket ska symbolisera träd/skog. Vi benämner färgen grön med tecken som stöd för att förstärka barnens språkutveckling. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback