Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Hållbar utveckling

123351 Förskolan Lyckan, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Hållbar utveckling förklarat i Brundtland-rapporten, FN 1987) Hur kan barnen utveckla sitt ekologiska medvetande genom ett utforskande arbetssätt? Hur möjliggör vi undervisning för en hållbar framtid? Vi har valt att arbeta med hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Syfte 

Syftet med Hållbar utveckling är att barnen ska ges förutsättning till att utveckla sin förståelse och kunskap om hållbar utveckling. Att vi tillsammans ska ta första stegen i lärprocessen och utvecklingen till ett mer hållbart förhållande till vår värld, där generationer efter oss skall få leva vidare.

Mål

Målet är att barnen ska få en förståelse och delaktighet när det gäller hållbarhet och lägga grund för den fortsatta lärprocessen.

Vi kan se hållbar utveckling i dessa tre områden:
Social hållbarhet:

Förståelse för att man duger som man är
Självtillit
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
Vilja att hjälpa andra
Respekt för alla människors lika värde

 

Ekonomisk hållbarhet:
 Hushålla med våra resurser
Återbruk
Vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler
Minska vårt svinn

Ekologisk hållbarhet:

Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan
Värna om jordens resurser

 

Hur ska vi arbeta med detta?

Under hösten har vi satsat på att skapa vi-känsla i gruppen genom gruppstärkande aktiviteter så som gemensamma lekar, upplevelser, promenader m.m. Vi har studerat höstens skiftningar i naturen. Vad som händer utanför fönstret och i naturen. Projektuppdragen har tagit oss runt i stadsdelen för att skapa ett vi med barnens närmiljö med syfte att skapa en vilja att ta hand om miljön. Återkommande besök på återvinningsstationen visar att barnen reagerar på nedskräpning i naturen och på gatorna. Vid matsituationer för vi ett samtal om matsvinn men också om vad det faktiskt är vi äter och var maten kommer ifrån. 

Under vårterminen kommer vi fortsätta lägga fokus på den sociala hållbarheten genom att till exempel introducera barnkonventionen. Den ekologiska hållbarheten kommer fortsätta ta plats i naturen på våra utflykter men också inne på förskolan genom odling och plantering av olika grönsaker, frukter och växter. Den ekonomiska hållbarheten genomsyrar hela förskolans verksamhet i allt från matsvinn till pärlhalsband. Vi uppmärksammar och reflekterar tillsammans med barnen genom spontana och planerade undervisningstillfällen. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1