Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Project Paradise åk 9

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

I det här projektet kommer vi att jobba med sång och instrumentspel, både enskilt och i ensemble, samt reflektion.

 

På  lektionen kommer du att få lyssna och se musikvideon till låten Another Day In Paradise (Phil Collins). 

Därefter kommer du under lektionstid att:

  • Sjunga låten tillsammans med klassen
  • Lära dig spela instrument
  • Spela tillsammans

 

Jag kommer att bedöma:

  • din insats på lektionerna i de praktiska momenten sång och spel
  • reflektionsuppgiften - din förmåga att reflektera och resonera kring genretillhörighet, musikens betydelse, musikens koppling till annan konstform och hur du motiverar dina åsikter.

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.

Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.

Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.

Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.

Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.

Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.

Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.

Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Reflektionsuppgift
Reflektionsuppgift
Reflektionsuppgift Musik
Reflektionsuppgift