Skolbanken Logo
Skolbanken

Undervisningsplan Äpplet

014611 Förskolan Solbacken, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Att undervisa de yngsta i förskolan.  

Innehåll:

1.Kartläggning.

Vi har en barngrupp med 14 barn i blandade åldrar mellan 1–3 år . Sedan förra termin har barnen blivit tryggare i sig själva och med varandra. Äldre barn i avdelningen har börjat kommunicera och samspela med varandra och de yngre barn har börjat prata med enstaka ord.

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Vi vill att våra yngre barn ska förbättra sina motoriska och koordinationsförmågor genom att fortsätta gå på promenader utan vagnar. Äldre barn ska vidareutveckla sina fin motoriska färdigheter genom att klippa, klistra, lägga pärlplatta.

 - alla våra yngre barn ska utveckla talspråk och att de äldre ska börja kommunicera och uttrycka sina tankar, upplevelser och erfarenheter.

-att barnen ska utveckla nyfikenhet, lust att upptäcka och utforska sin omvärld.

 - att våra äldre barn ska utveckla förståelse för antal, mängd och ordning efter storlek och andra matematiska begrepp såsom många, få, lite, mycket, tung, lätt, lång, kort osv. samt prepositioner.

 - att barnen förstår syftet med sina handlingar och förskolans rutiner för att kunna ta egna beslut. Tex syftet med att tvä händerna och veta när det är nödvändigt.  

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

  Vi kommer att gå från förskolans gård för att upptäcka nya miljöer och ha rörelse på nya platser som: fotballplanen, lekparken och promenader kring närmiljön.

  - att fortsätta gå till skogen minst en gång i veckan för att upptäcka/ utforska skogen.

  -organisering av utemiljön genom att sätta upp bilder och symboler på gården som inbjuder till spännande samtal.

 

 • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilder                  
 •                        Vi organiserar vår innemiljö så att den är tydlig, självinstruerande och tillgänglig för barnen.

  Utformning av olika hörnor med inbjudande material till exempel bygg och konstruktion, hemvrån, läshörna, bilhörna som ger möjlighet att barn själva kan organisera sig i olika aktivitetsrum.

   

  Vi kommer att fortsätta vidare med den språkliga pedagogiska miljön genom att lägga till mer bilderna på väggarna som fångar barnen intresse och nyfikenhet för att lära sig vad olika sakerna heter. Tex sätta upp bilder vid matborden som är relevanta i matsituationer.  

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 Vi kommer att försätta arbeta i mindre grupp så att alla barn får lika möjlighet för talutrymme.

Vi har en veckoplanering som vi ska fortsätta hålla oss till där vi har gjort plats för, högläsning i mindre grupper anpassad efter ålder och barnens förutsättningar. Veckoplaneringen har bestämda dagar för skapande, vistelse i skogen och lekparken, högläsning och rörelse i form av dans och musik.

Vi har fokus på berättade med våra 3åringar där vi  dels övar på att återberätta upplevelser och aktiviteter som görs på förskolan, tex våra skogsbesök och vad vi mött där.

Vi kommer fortsätta använda konkreta material inhämtat från skogen och naturen så att barnen lättare kan uttrycka sina upplevelser.

Vi kommer att arbeta vidare med barnens utforskande och undersökande med hjälp av litteratur och faktaböcker.  

Vi kommer att ha dialoger med barnen kring våra handlingar. (varför vi vilar, tar på oss vissa kläder utifrån väder osv) 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

                     ·        Vi kommer att arbeta med tema Natur.

·        Skapande med naturmaterial.

·         Promenader / att vara på olika lekparken

·        Planerad och spontana högläsning.

·        Röris

·        Skogsbesök

·        Bibliotek besök

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

           Vi kommer att dokumentera aktiviteterna genom

            bilder, observationer som sedan ska används för

            reflektioner. Vi reflekterar varje vecka i

            arbetslaget vad har vi gjort, hur blev det och hur

            ska vi gå vidare med det?


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback