Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Plantering

Dibber Fänsåker, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Utifrån vårt fokus på Rör-Else och hållbar utveckling ska barnen få möjlighet att följa växters utveckling från frö till växt.

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering kring vårt arbete utifrån Rör-Else och hållbar utveckling. 

Under vårt arbete med Rör-Else kommer vi lägga vikt vid att synliggöra växters kretslopp, och ge barnen möjlighet att följa den utvecklingen genom att vara delaktiga i hela processen från frö till planta. Rör-Else synliggör vikten av att odla ur en hälsosynpunkt och utifrån vikten av näring, smak och energi.  

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 Naturvetenskap, hållbar utveckling och barns inflytande. 

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 Syftet med undervisningen är att låta barnen fördjupa sig i växters kretslopp, från frö till färdig växt. Se processen, att det tar tid att växa samt få möjlighet att se användningsområden med färdiga produkten. Syftet är också att synliggöra återanvändandet av mjölkpaket och att odla som en del av en hållbar utveckling. Vi planterar krasse för att barnen ska få odla något ätbart, samt varsin buskkrasse (blomma) som varje barn får ta med sig hem. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot). Barnen är delaktiga i hela processen, inköp av frö och jord, barnens egna hypoteser, plantering, vattna och ljussättning. Vi dokumenterar processen och reflekterar under processen. Pedagogerna har ett inkluderande förhållningssätt som utgår från barnens intressen, hypoteser och reflektioner.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Reflektionen med barnen kommer ske genom diskussioner och utforskande av barnens hypoteser samt i synliggörandet av processen. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För barnen i huvudsak. Vi pedagoger använder oss av dokumentationen för vidare planering, reflektion och analys. Vi delar processen med föräldrarna genom Unikum och genom pedagogisk dokumentation. Vårdnadshavarna blir delaktiga i vår undervisning genom dokumentation samt att de får ta över vårdandet av buskkrassen. 

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera) Pedagogerna på respektive avdelning

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Målet med undervisningen är att ge barnen möjlighet att prova sina hypoteser, synliggöra processen och ge barnen en kunskap och förståelse kring växters kretslopp samt materialåterbruk.

   

  __________________________________________________________________

   

   

 


 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter