Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sensoriska Materialen

Råå Montessoriförskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Genom Maria Montessoris observationer upptäckte hon att barnet under första planet i utvecklingen går igenom olika steg av fenomenal inlärning i en hastighet utöver det vanliga. Montessori trodde att barnet är en mycket tydlig sensorisk utforskare, genom att manipulera sina upplevelser kan han forma sig själv genom mognad. Allt barnet känner på aktiverar hans hjärna och hjälper aktiviteter, inlärningen och utvecklingen till att nå hans maximala potential. Därför uppfann Montessori ett system för att lära sig där barnet kan maximera sina inlärningsförmågor och i sin tur leder till att han gör så bra som möjligt ifrån sig.

Undervisningsplanering

Vad ska läras ut?

De fem sinnena och deras Kvalitéerna 
Aktiviteterna i de sensoriska området är organiserat baserat på informationen (uppfattningarna) de ger, som blir samlat av de fem sensoriska organen från kroppen: 
Tactile (känseln) - Skinnet, speciellt händerna. 
Visual/Visuellt (synen) - Ögonen.
Auditory (hörseln) - Öronen. 
Olfactory (lukt) - Näsan.
Gustatory (smak)- Tungan.
 
För varje sinne finns där iallafall ett material i det sensoriska området som isolerar de speciella egenskaperna som uppfattas av känselorganen för barnets utforskning. Eftersom dessa material är designade för att tillgodose universella behov att utveckla barnen, det sensoriska området kan betraktas som en materialiserad karta över mänsklig sinnesuppfattning: man kunde undersöka materialen som finns på hyllan och urskilja deras design och tillhörande aktiviteter för varje känsla och dess relevanta aspekter. 
Det enda undantaget från detta är med visuella sinnena, som innehåller flera material som kombinerar aspekter eller kvantiteter. Dessa kan vara kända som ‘’mixade intryck’’, de är för de äldre barens utforskning av relationer mellan och bland tidigare isolerade visuella egenskaper. 

Att klassificera de Sensoriska intrycken 
De sensoriska materialen presenterar inte nya intryck för barnet, utan ger order till det som han redan observerat. Materialen gör det enkelt för barnet att skilja på objekt genom deras kännetecken tillexempel som storlekar, former, färger med mera. Detta leder till ordentlig jämförelse och klassifikation av objekten. 


Att gå från Konkreta steg till Abstrakta 
Barnets sinne har ’’the tendency to draw off from material objects their intangible essences- thus building up a store of abstrakt ideas.’’ Den konkreta vetskapen som barnet erhåller från de sensoriska övningarna ger honom en säker grund att korsa från den naturliga världen till den abstrakta. Dom sensoriska materialen gör att barnet behandlar dessa abstraktioner effektivt och korrekt. 
 
’’The construction of the mind is natural process of growth. All those ideas that we create and all those images that we form in our imaginations are reconstructed out of elemental building blocks. We cannot imagine anything absolutly new; we can olnly construct our ideas out of the images that are already in our mind.’’ Maria Montessori, The 1946 London Lectures, Lecture 27 – Abstractions

 

Varför?

Sensoriska materialen är designade för att utrusta barnets goda grund för senare strävan, så som skriva och matematik. Utvecklandet och förfiningen av penngreppet för att kunna hålla i pennan finns i material så som cylinderblocken, decimalsystemet är introducerat genom kuberna i Rosa Tornet så som många andra. 

Enligt Montessori är det svårt att bli intresserad utav en sak som är nytt för en person, det är därför viktigt att undermedvetet förberedda barnet med upplevelser att guida och väcka ett intresse till dessa ämnen i framtiden. 

’’The lack of prepatation will be an obstruction to the intelligence; it will repulse him, and kill his intrest for intellectual expressions as well. Nature prepares the intelligence and the organs which will perform its movement in the subconsious.’’ Maria Montessori, The 1946 London LEctures, Lecture 10 – Unlocking the Intelligence 

De sensoriska materialen är verktygen för att ge barnen en betydelsefull sensorisk inlärning, för att hjälpa honom att utveckla sin intelligens. Med friheten att arbeta med dessa material tillfredsställer hans naturliga önskan om att lära. 

Hur ska undervisningen genomföras?

Varje material i det sensoriska området blir introducerat i sekvens enligt barnets beredskap. 
Presentation
Introduktionen av materialet tar plats i presentationen. Det är här som läraren visar hur man handskas ordentligt med varje material, efter det så får barnet friheten att arbeta med det själv och så många gånger han vill. 

Övningar
Läraren ska uppmärksamma hur ofta och om barnet arbetar med det presenterade materialet och ska känna igen när barnet är redo för nästa övning, övningarna ger en djup förståelse och vetskap om materialet. 

Språk
Poängen att presentera språket i/om materialet kommer efter att barnet har arbetat med övningarna och konceptet av materialet och har blivit ingrott i hans minne. Språket ger en klarhet till barnet, det är därför det är viktigt att de exakta termerna ges, språket kan också betraktas som en bro för barnets konkreta upplevelse till den abstrakta världen. 
Språket är presenteras genom en 3 stegs inlärning (three period lesson). En metod som är uppfunnet utav Édouard Séguin, en fransk psykolog och en pedagog som arbetat med barn som har en funktionsnedsättning. Tre stegs inlärningen har tre steg som heter: Association, igenkännande, komma ihåg. (Association, recognition and remembering.)

Associations perioden eller den namn givning perioden är första steget i 3 stegs inlärningen. Där läraren ger namnet på objektet. Tillexempel ’’Det här är stor. Det här är liten.’’ Läraren ska inte säga något annat än vad dom heter, inte heller ge en förklaringar till varför dom heter det.

Igenkännande perioden kommer efter associationen, det här är för att se om barnet lyckats associerat sig med namnen till objekten. Här kommer läraren ge instruktioner till barnet som exempel ’’Kan du peka på stor? Kan du ge mig liten.’’ Och barnet kommer göra det.
Om barnet inte lyckas komma ihåg namnen, ska den vuxna inte rätta honom. Utan ska gå tillbaka till steg ett (assocaation) eller vänta till en annan gång. 

Komma ihåg perioden är för att verifiera att barnet kan namnen på objekten. Läraren kommer fråga ’’Vad är det här? / Vad heter den här?’’ Och barnet ska uttala rätt och veta vilken/vilket det är, detta är när han upprättar sitt ordförråd. 
Att lära sig språket kommer ge barnet uttryck och möjlighet att kommunicera deras tankar och känslor och boosta hans förtroende och självförtroende. 

Lekar
Vissa av de sensoriska materialen kommer med lekar för barnet att gå ännu längre in i inlärningsprocess, lekarna ger också utveckling av rörelse och tränar minnet lika så som med sociala relationer. Avsevärda rörelser är presenterade i distanslekar, och minnet är utvecklat genom att be honom ha en mental bild av ett visst objekt motsvarande till leken och för att kunna klara den. Och sociala relationer kommer att blomma eftersom barnen kan göra detta tillsammans. 

Utforskning
När barnet kan hantera materialet kommer en djupgående nivå utav fantasi uppstå, det är när barnet börjar utforska med materialet och komma på nya sätt att arbeta med dom. Han utforskar själv utan lärarens order, vilket visar att han är djupt intresserad utav materialen. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Hela barngruppen

 

Av vem?

Happy och Rasmus

 

Vad är målet med undervisningen? 

De sensoriska materialens mål är utvecklingen av sinnena, materialen hjälper barnets absorberande sinne att klassificera de olika intrycken som han stöter på, för att förfina hans sinnen och för att förvandlas från ett konkret skede till ett abstrakt.

 

Kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter