Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3), Matematik

·

Årskurs:

2

NTA "Balansera och väga"

Kristinebergskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om balans och vikt. Genom att arbeta praktiskt kommer du själv att få utforska begrepp som jämvikt, balans, tyngre än och lättare än.

1. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

2. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

3. Arbetssätt

Genom att arbeta två och två kommer ni att få experimentera med bland annat en balansbräda och en balansvåg. Arbetet utförs praktiskt och dokumenteras sedan genom bild eller text. Inför varje uppdrag kommer ni att få göra en förutsägelse. Genom att testa själva ska ni sedan se om er förutsägelse stämde med resultatet eller ej och vad det berodde på.

Diskussioner och samtal är en viktig del av NO-undervisningen, så i början och slutet av varje lektion kommer vi att gå igenom vad ni har för förväntningar och vad som sedan hände och varför.

Vi kommer att utföra olika experiment för att pröva begreppet jämvikt och för att jämföra om olika föremål väger mer eller mindre än varandra. Vi kommer, skriftligt och med bilder, dokumentera förutsägelser och det vi kommer fram till. Vi kommer också att diskutera resultaten i klassen och sammanfatta vad vi kommer fram till. Vi kommer också att bygga en mobil för att träna jämvikt och prata om olika sorters vågar och lära oss att använda en balansvåg.

Temat består av 13 uppdrag, som hjälper oss att utforska sambandet mellan jämvikt och balans.

Vi kommer att arbeta med temat under vt-20.

4. Bedöming

När arbetsområdet är klart ska eleven

- kunna använda olika begrepp från temat tex jämvikt, stödpunkt och balans 

- kunna samtala kring uppdragen i temat (förutsägelser och resultat)

- kunna genomföra olika undersökningar och jämföra resultaten

5. Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av könstillhörighet eller av social eller kulturell bakgrund.

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter